Главен учител в НМУ „Любомир Пипков” сигнализира за предрешени конкурси в един от институтите на Българската академия на науките сигнализира. От академията категорично отхвърлиха твърденията и ги определиха като опит за натиск и подценяване труда на учените, пише БГНЕС.

Конкурсите в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН са нагласени и предрешени. Не се спазва Закона за развитие на академичния състав в Република България, твърди д-р Галя Грозданова пред медията и пита кога ИЕФЕМ ще започне да прилага закона, а не собствени правила.

През 2016 г. Грозданова, която е преподавател в НМУ „Любомир Пипков”, защитава своята докторска степен в института. „Понастоящем се явявам на открита конкурсна процедура в същия институт за заемане на длъжността главен асистент в две направления. Едното е научна специалност „Етномузикология” – инструментална фолклорна музика, а другата е „Етномузикология” – интерпретации на песенен фолклор в съвременността. В хода на процедурата разбрах, че има несъответствия в това, което се прави на практика и това, което е записано в Закона за развитие на академичния състав в Република България и правилника за прилагането му. Това опорочава процедурата му като провеждане и води до резултат, който води до различен от заложения в закона”, заяви тя и добави, че до момента не знае дали е класирана.

Грозданова посочи още, че по закон институтът има право да добави допълнителни показатели или да повиши минималните изискуеми точки, вместо това обаче ИЕФЕМ решили да добавят събеседване с кандидатите, което по нейни думи е станало основно и на базата на впечатлението от него комисията прави класиране на кандидатите. Според нея това е неправомерно и води до предизвестен край.

„Събеседването не е заложено в Закона за развитие на академичния състав в Република България и правилника му. Всеки институт има право да добавя допълнителни изисквания в своя правилник, но те са строго регламентирани. Това събеседване премества центъра от обективността към субективността при класирането на кандидатите”, убедена е тя.

Грозданова посочва и друг смущаващ момент, а именно, че изпълнението на минималните изисквания в ИЕФЕМ е само условие за допускане до участие в процедурата, а не основание за класиране, което е в явно противоречие със закона, който разписва, че конкурсът се провежда само по документи и точките на кандидатите се определят на базата на таблица с наукометрични показатели.

Според нея е нереално и непостижимо комисията да изисква от кандидатите да представят резултати от научна разработка в рамките на един месец. Това може да се постигне само от вътрешен човек, който предварително е известен да направи подобно проучване и да представи готови научни резултати по изследване на избрана от него тема.

„В закона няма такова изискване. В него пише кратко представяне на заключителното заседание на научното жури на тема от кандидата”, обясни преподавателят в НМУ „Любомир Пипков”.

„Има един много важен въпрос, дали законосъобразно е обявен конкурсът в ИЕФЕМ. При проверка в Националната агенция за оценяване и акредитация този институт в БАН е акредитиран в друга научна специалност – „Музикознание, музикално и танцово изкуство, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство“. Никъде тук не е упомената научна специалност „Етномузикология“, което буди още едно съмнение за законосъобразността от обявения от ИЕФЕМ конкурс“, каза в заключение тя.

Изпълняващият длъжността директор на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН доц. д-р Петко Христов обясни, че акредитациите се дават само за обучение на докторанти и подчерта, че към момента институтът има акредитация в 5 направления. Той подчерта, че участието му в конкурсите е да съблюдава как се извършват процедурите и да разпише заповедта за обявяване на конкурс, след което да назначи избрания кандидат, посочен от научния съвет.

Доц. Христов увери, че няма допуснати грешки в проведените конкурси, от които се жалва Галя Грозданова и подчерта, че те се провеждат по един и същи начин и в съответствие със закона. „По никакъв начин не може да се твърди, че ИЕФЕМ е проявила някаква субективност, защото ние сме утвърдили трима външни експерти със съответното реноме, които отговарят на изискванията на закона“, заяви той.

Доц. д-р Наталия Рашкова, която е ръководител на секцията „Етномузикология и етнохореология“ и е участвала в провеждането на конкурса отговори на обвиненията на Галя Грозданова.

„Събеседването е задължително за работата на научното жури и е вписано в закона. То се произнася в своята оценка, според закона, по отношение на научните приноси и резултати както се казва в чл. 21 ал. 3, т. 1 и 2, която гласи, че всеки член от журито оценява кандидатите поотделно и дава положителна или отрицателна оценка въз основа на научните резултати и приноси на кандидата, представяне на кандидата по време на събеседването със журито. Събеседването със задаване на въпроси“, заяви тя и каза, че кандидатът не може да бъде оценен единствено по документи.

Доц. Рашкова посочи, че институтът е добавил едно изискване в повече, а именно освен кандидатите да имат защитена докторска дисертация, да имат една публикация. Тя носи 10 т., а докторатът се оценява на 50 т., което означава, че със 60 т. всеки може да се яви на конкурса. „Тези минимални изисквания са изпълнени от всички кандидати в двата конкурса. Затова те са допуснати. На много места в закона е казано, че научното жури трябва да прецени съответствието с минималните изисквания по отношение на участието на кандидатите“, обясни ръководителят на секцията.

Тя коментира и твърдението на д-р Грозданова, че тя има 290 т., а останалите кандидати по-малко.

 

„При своето мотивирано становище по отношение на оценката, журито преценява и самите публикации. Никъде няма клауза кандидатите да бъдат класирани според точки, документи, количествени показатели. В изискванията на НАЦИД признаването на публикации, които да бъдат включени като част от изпълнението на минималните изисквания се отнася до тези, които са включени в издания, присъстващи в Националния референтен списък на издания, които са верифицирани като научни издания. От десетте посочени статии от страна на кандидата, подаващ сигнала, 4 са вписани и са в издания вписани в референтния списък. От тези 100 т., които мисли, че постига чрез вписването, тя получава 40“, разясни тя и добави, че същият сбор точки е присъден и на останалите кандидати в конкурсите.

От думите на доц. Рашкова стана ясно, че д-р Галя Грозданова в областта на „Етномузикология – инструментална фолклорна музика“, тя няма нито една публикация, която да показва научен резултат.

„Конкурсът има тематика и задължение на журито е да оцени съответствието на научните резултати и приноси спрямо тематиката на конкурса. Тук в това отношение, напълно обективно, а не субективно е преценено, че кандидатът в тази област не отговаря на темата на конкурса“, разкри ръководителят на секцията „Етномузикология и етнохореология“ и добави, че е бил грешен подходът на д-р Грозданова към темите на двата конкурса.

Тя уточни още, че никой не е изисквал от д-р Грозданова да представя резултати от бъдещо изследване. „Те трябваше да бъдат обяснени резултатите и приносите в досегашната си работа, не в бъдещата им. За бъдещата си работа всеки кандидат разказа по нещо. Никой не изисква това, нито по закон, нито по субективно виждане на някого. Искам да подчертая, че всяка оценка за всеки кандидат е направена с писмено становище. Ние имаме аудио запис на събеседванията и всичко казано от нас е документирано. Там не съществуват думи, че кандидатът е неподготвен и некомпетентен“, заяви доц. Рашкова и беше категорична, че журирането е било мотивирано.

Зам.-директорът на ИЕФЕМ проф. Албена Георгиева каза, че приема този случай като опит за натиск върху тях и показва, че не се цени експертността на учените.

Д-р Галя Грозданова е изпратила сигнал и до министъра на образованието Красимир Вълчев, който трябва да установи дали са допуснати нарушения и необходимо ли е да се назначи проверка по огласените в сигнала несъответствия със закона./БГНЕС