От 3 май 2024 г. влизат в сила измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с които отпадат декларациите за липса на непогасени публични задължения, които гражданите са длъжни представят при прехвърляне на недвижими имоти и моторни превозни средства, напомнят  от Нотариалната камара. 

Проверката вече ще се извършва от нотариуса по електронен път или, в ограничен брой случаи, от съдията по вписванията.

Нотариусите ще имат отдалечен достъп до информационните системи на Националната агенция за приходите (НАП), който ще се осъществява съвместно от нейната дирекция „Информационни системи и електронно управление“ и от IT специалистите на Нотариалната камара.

Според промените в чл. 74, ал. 1, чл. 264 и чл. 265 от ДОПК нотариусите и съдиите по вписванията вече ще носят солидарна отговорност за задълженията, дължими от страните по сделките, при неспазване на изискванията на закона.

„Замяната на представянето на архаичните, милиони на брой клетвени декларации на гражданите годишно с ефективна проверка в реално време за наличието на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, ще повиши чувствително събираемостта на приходите в бюджета“, подчертават от камарата.

И определят електронния обмен на информация като иновативно решение за електронна административна процедура, „която повишава ролята и отговорността на нотариуса при сделките с недвижими имоти и моторни превозни средства“.

Според нотариуси, промените ще засегнат голяма част от гражданите, както и юридическите лица. "Държавата много бързо ще си събере голяма част от дължимите суми, а хора, които са смятали да изчакат сроковете, за да им отпаднат задълженията, ще се наложи да си платят всичко с лихвите", коментират те. 

Новите правила са по силата на изменение на разпоредбата на чл. 264, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК и защитават интересите на държавата и общините.    

Досега режимът беше декларативен, но занапред вече няма да е така.  Автоматично от това следва, че ако едно лице има задължение, дори само за 20 лева, за да прехвърли собствеността, която иска, или да ипотекира имота, който иска, трябва да погаси същото, ако то вече подлежи на принудително изпълнение.

Съвети към продавачите и купувачите

Във връзка със законодателната промяна е препоръчително още на фаза предлагане на един имот за продажба и не по-късно от сключване на предварителния договор за продажбата му, продавачите да се погрижат да се снабдят с необходимия документ, удостоверяващ липсата на такива техни задължения. Тук съществена роля ще имат брокерите на недвижими имоти, които са посредници на страните и са в пряк контакт с тях още на фаза предлагане и подготовка на документите. Те могат да указват това на собствениците, за да може своевременно да предприемат необходимите действия. Това важи и когато при покупка на имот финансирането е с банков кредит, който ще се обезпечава с ипотека върху закупувания имот. Там ще стои въпросът за липса на подлежащи на принудително изпълнение задължения за публични задължения и от страна на купувача по такава сделка, който ще се явява ипотекиращ този имот за обезпечаване на дълга си към банката. Тоест, правилото не важи само за продавачи на недвижими имоти или МПС. Неспазването му от всеки, който желае да прехвърли по какъвто и да начин вещни права върху недвижим имот или МПС, или ще ипотекира недвижим имот или залага имущество  ще води до спиране и отлагане сделките, или до отказ за извършване на съответните действия от компетентните органи, натоварени със задължението за тези проверки. Прехвърлителите и учредителите следва да  бъдат добросъвестни и да се погрижат към деня на сключване на окончателната сделка да са изрядни към държавата и общините по отношение на публичните си задължения.

Според разпоредбите на чл. 264, ал. 1 и 2 от ДОПК и сега би трябвало да нямате непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, но за това се изисква само декларация, в която ако декларирате неверни данни ще носите наказателна отговорност и сделката е недействителна спрямо държавата, съответно общината. След 03.05.2024 г. наличието на такива задължения ще се установява чрез официална справка в реално време – към съответния ден и час дали имате или нямате непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Проверката от нотариус по електронен път в Националната агенция за приходите следва да се прави само, когато има нотариално производство, тоест  не може да бъде извършвана без основание. Изискването за опазване на данъчната и осигурителна тайна, съгласно разпоредбите на ДОПК не се променя и предоставянето на данните от тези справки следва да става изцяло, съобразно законовите норми. Това означава, че не може да искате от нотариус да прави такава справка когато решите, без да има производство пред него. И най-вече, не можете да искате нотариус да прави такава справка за трето лице, с което сте в преддоговорни отношения по бъдеща сделка, за която няма нотариално производство. Съгласно нормите на ДОПК, информацията за данните в данъчно-осигурителната сметка на дадено лице се получава лично от него или от изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Извън тях, закона посочва изрично кои държавни органи или лица, изпълняващи публични функции могат да искат такива данни от НАП, не и от нотариус. Това предполага бъдещите прехвърлители или учредители своевременно да си направят предварителни справки или чрез електронната система на НАП или на място в офисите на НАП. Нотариуси препоръчват на клиентите си да се снабдяват с официалния документ, удостоверяващ липсата на техни задължения  – удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, за да могат да докажат, че са изрядни спрямо държавата и общините по отношение на публичните си задължения и, че са коректни спрямо лицата, с които ще влизат в договорни отношения.

Законът допуска, ако се установят задължения в деня на сключване на сделката, нотариусът да издаде акт за нея, но ако задълженията  бъдат платени преди подписването му. Естествено това ще усложни процеса – нотариусът ще спре производството, докато се погасят задълженията или докато купувачът внесе цялата или част от цената при покупко-продажба за погасяването им, банката ще чака и докато няма задължения, няма да предостави кредита, за да може да е сигурна, че няма да изпадне в състояние да е кредитор заедно с държавата или Общината. Законът не казва само продажба, а прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или МПС, а това не са само възмездните сделки за покупко-продажба. Заобикалянето на това изискване  е недопустимо, за да се счита, че не важи при дарение или замяна. 

Нотариусите, като лица с публични функции, вече ще са натоварени с ангажимент по отношение на защита и на тези интереси на държавата и общините. Тук няма да се включват само задължения за имоти и МПС, а всякакви публични задължения (дори глобите от КАТ), установени с актове на всякакви държавни или общински органи, които се събират по принудителен ред от НАП. И за 20 лв. глоба от КАТ да имате, ако тя вече подлежи на принудително изпълнение, трябва да я платите, за да може да си прехвърлите собствеността върху имота, да апортирате имот в търговско дружество или да се впише залог по реда на Закона за особените залози. Клиентите не трябва да се сърдят, ако отидат при нотариус и той им откаже съответното удостоверяване на това основание.

Съгласно последното изменение на чл. 264 от ДОПК задължение за извършване на справките по електронен път в Националната агенция за приходите за наличие на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения на прехвърлителите, респективно учредителите имат нотариуса, съдията по вписванията, длъжностното лице по регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или длъжностното лице по вписванията по Закона за особените залози, съобразно компетентността си в съответните производства. В случай, че някой от тях в кръга на своята компетентност състави, съответно разпореди да се впише, акт при неспазване на чл. 264, ал. 1, 2 и 4 от ДОПК е регламентирана солидарна отговорност за заплащане на задълженията, дължими от длъжника. За нотариуса и съдията по вписванията отговорността е лична, а за действията на  длъжностните лица отговорността отговорността е вменена на  Агенцията по вписванията. 

Времето до датата, когато ще се прилагат новите правила е кратко, а голяма част от хората не са запознати с промените, тъй като липсваше информационна кампания. 

Отпадането на декларациите за заверка не означава, че отпада изискването хората, които са прехвърлители или учредители на права върху недвижими имоти или МПС, да нямат задължения към държавата и общините, за да бъдат коректни при сключването на сделката. НАП са се постарали да направят електронната си система, така че във всеки един момент да можете да проверите това, което касае ваши публични задължения и да погасите същите. Това може да стане не само на място в офисите на НАП, но и по банков път или чрез портала за електронни услуги на НАП. А, ако вече публичен изпълнител Ви търси, за да събира публични задължения по принудителен ред, малко вероятно е да не сте наясно с това обстоятелство. Затова, бъдете коректни към потенциалните си контрагенти и уредете тези Ваши задължения своевременно.