Стартира процедура за изработването на нов Генерален план за организацията на движение (ГПОД) в Пловдив. Днес бе отворена обществена поръчка за изготвяне на Генералния план на прогнозна и лимитна стойност от 60 хиляди /без ДДС/ или 72 хиляди с ДДС, а възложител е ОП „Организация и контрол на транспорта” към Община Пловдив.

ГПОД се разработва за цялата територия на община Пловдив и обхваща всички комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на всички видове пътни превозни средства, включително на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, пешеходното и велосипедното движение и паркиране. С други думи то регулира плана за всички пътища, велоалеи, пешеходни зони, както и режимите за движение по тях.

С изготвяне на ГПОД на практика се прави цялостно транспортно райониране на населените места в общината. Освен това то съдържа схеми за организацията на транзитното движение, режимите за движение на определени видове пътни превозни средства, режимите за движение на редовните линии за градска транспорт и обществения превоз на пътници и не на последно място режимите за движение на пешеходци и велосипедисти. 

С плана се регулират посоките за движение по различните пътни трасета, определя се предимството на кръстовища и това, което е от изключителна значимост за пловдивчани - определят се режимите за престой, паркиране и изпреварване на различни места, както и ограниченията за движение с определена скорост.

Окончателен проект съдържа всички гореизброени решения, както и обобщена схема на основните пътни знаци, необходими за реализирането на всички схеми. 

Планът е неразделен документ, предвиден в Глава втора, раздел 1 от Наредба 2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Пловдив. 

Настоящият план изтича в края на 2017 година. ГПОД е със срок на валидност 5 години, като предходния план за Пловдив бе приет с решение на Общинския съвет в Пловдив в края на 2012 година. По същия начин ще бъде приет и новият, след като днес бе отворена обществена поръчка за изготвянето му, каквото е и законово изискване. 

Срокът за изготвяне на новия Генерален план за организация на движението на Община Пловдив е до 183 календарни дни от подписване на договора с одобрения кандидат. След това ГПОД трябва да се съгласува с Общинската комисия по безопасност на движението и да се внесе за разглеждане и приемане от Експертния съвет по устройство на територията при Община Пловдив. Окончателният проект на ГПОД се одобрява от кмета на Община Пловдив и се приема с решение на Общински съвет. 

Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив, като средствата са заложени в бюджета на ОП „Организация и контрол на транспорта” Община Пловдив за 2018 г.

Фирмите, желаещи да кандидатстват за изработка на плана, трябва да разполагат с ключови експерти - главен проектант и експерт "пътно строителство". 

За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по единствен критерий - най-ниска цена. 

Процедурата е отворена до 18 април, а на 19 ще бъдат отворени ценовите предложения на всички кандидати.