След невиждана рецесия заради блокажа на световните икономики за повече от два месеца, през май вече се наблюдава реанимиране на бизнеса в България, съчетано с оптимистични нагласи на мениджъри и предприемачи. Бизнесът очаква повишаване на цените в имотния сектор, увеличение на обема поръчки в промишлеността и търговията, а проблемите остават несигурната икономическа среда и намаленото търсене на стоки и услуги. 

Това показват данните от регулярното анкетно проучване на Националния статистически институт. Един от най-важните показатели - този за бизнес климат се е покачил с близо 12%, което показва все по-голямата увереност на анкетираните бизнесмени. Всъщност нагласата към икономическата среда е изключително значителен елемент от общата бизнес констелация, тъй като песимизмът ражда едни от най-негативните последици - липса на инвестиции и развитие, намаляване на човешкия ресурс, стагнация. Намалената бизнес активност в един сектор засяга още десетки, а намаленото потребление би могло да доведе до вторични кризи. За щастие обаче по всичко към момента личи, че както бизнеса, така и хората искат да нормализират живота си като го върнат в старата му орбита - без коронавирус, съответно и ограничения. Един от факторите за растеж е оптимизмът на бизнеса. 

Така в Пловдив, където през април беше отчетено сериозно влошаване на бизнес климата, съпътствано с големи съкращения - както заради забрана на част от бизнесите, така и заради намален капацитет в производството, днес заетостта започва да се покачва, а броят на уволненията да намалява. 

Всички основни наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, отчитат такава положителна тенденция в настоящата ситуация и в проекцията на краткосрочното развитие. Най-положителни обаче са мненията на строителния бранш, който запази стабилни позиции по време на кризата с коронавируса. Строителството е двигател на икономиката, според редица експерти, а добрата новина е, че в Пловдив тенденциите показват, че пазарът остава стабилен. Има редица нови и продължаващи проекти, като посоката за развитие спазва световния тренд и преосмислянето на имота като дом - крепост. Така строителите се насочиха към изграждане на по-малки сгради с по-качествени материали, по-функционални пространство с мисъл към бъдещите обитатели. 

Строителство

През май съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства със 17.3 пункта, главно поради оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение настоящата строителна активност остава намалена, докато прогнозите им за следващите три месеца са по-благоприятни. Основната пречка за развитието на дейността в отрасъла продължава да е несигурната икономическа среда, посочена от 70.1% от предприятията. На второ и трето място остават затрудненията, свързани с недостига на работна сила и други разнообразни фактори.

Строителните предприемачи предвиждат известно повишение на продажните цени в сектора, макар преобладаващата част от тях да очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се повишава с 11.4 пункта, като в сектора също очакват развитие до края на годината. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като намалена, докато прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-позитивни. Най-сериозните затруднения за бизнеса остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната, недостатъчното търсене от чужбина. Относно продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

 

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 16.2 пункта. Анкетата регистрира и повишени очаквания по отношение на обема на продажбите и поръчките от доставчиците (както от вътрешния, така и от външния пазар) през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за развитието на бизнеса. Регистрирано е и нарастване на негативното влияние на фактора „недостатъчното търсене“, който измества на трето място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша. Относно продажните цени търговците очакват те да останат без промяна през летните месеца.

Услуги

През май съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се увеличава с 2.5 пункта. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, докато очакванията за следващите три месеца леко се подобряват. Факторите „несигурна икономическа среда“ и „недостатъчно търсене“ продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността на предприятията. По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.