Предупредителни писма и за една просрочена вноска по кредит изпращат банки на своите клиенти. Те приканват за доброволно плащане на сумата плюс начислената наказателна лихва в седемдневен срок. А ако това не се случи, заявяват, че банката може да се възползва от правото си да обяви кредита за предсрочно изискуем и да пристъпи към принудително събиране на вземането. Ако става въпрос за ипотечен кредит, банката предупреждава, че може да насочи принудително изпълнение срещу недвижимия имот, който е обезпечение по кредита.

Ако задължението не бъде платено в посочения срок или при липса на допълнително споразумение относно начина на погасяване на заема, кредитът ще бъде прехвърлен за събиране от инспектор проблемни кредити. А данните за кредитната задлъжнялост на потребителя ще бъдат внесени в Кредитния регистър, където извършват справки всички банки и лизингови дружества на територията на страната. Така на нередовния платец в бъдеще може да му бъдат отказани всякакви заеми.

Освен това от банките припомнят, че имат право да прехвърлят вземането си – главница, лихви и разноски, на трето лице, което желае да купи дълга.

В средата на годината влязоха нови правила за управление на кредитите, изтеглени след 30 юни 2019 г. Според промените всеки, който забави вноска, автоматично влиза в черен списък и получава най-висок рисков профил. Това означава,  че ако поиска да изтегли нов заем от която и да е банка, ще бъде одобрен много по-трудно и ще му бъдат отказани преференциални лихви. Според новите правила,  това трябва да стане след 90 дни просрочване за ипотечен и 30 дни - на потребителски кредит. „Ако направите такова закъснение,  кредиторът е длъжен да се свърже с вас и да ви уведоми за последиците”, каза за TrafficNews кредтният консултант Тихомир Тошев. Той обясни, че целта е да се накарат банките да бъдат по-внимателни при отпускането на заеми.

Но явно покрай затягането на правилата за новоидтеглените суми, кредитните институции обръщат  повече внимание при просрочване и на старите.

Какво не може да ни вземе съдия-изпълнител при просрочен кредит?

Наличието на изпълнителен лист не означава, че длъжникът ще бъде принуден да живее на улицата - законът определя критичен минимум от вещи и парични суми, които трябва да останат в потребление на длъжника, като те изрично са определени в наредба на Министерски съвет, както и в член 444 от ГПК, казаха юристи.

 TrafficNews потърси консултаця от адвокат Станимир Стоев. Той обясни какво е това  „не­сек­вес­ти­ру­е­мост”, или неп­ри­кос­но­ве­ност на до­хо­ди, вещи и имоти  при ус­та­но­ве­на из­вън­съ­деб­но или по съ­де­бен ред зад­лъж­ня­лост.

Това се отнася до жилището на длъжника, ако то е единствено. Но обаче ако размерът му  надхвърля жилищните нужди на задлъжнелия и семейството му, които са определени с наредба на МС, част от имота може да бъде продаден.

Ако пък жилището е обезпечение по ипотека, която длъжникът не е в състояние да погасява - дори то да е единствено,  банката кредитор има пълното право да го вземе, за да си възстанови натрупания дълг.

Част от вещите, които не могат да бъдат иззети и продадени, са по едно зимно палто на длъжника и членовете на семейството му, по едно есенно палто, една шапка, два костюма - (съответно панталони, ризи и жилетки или пуловери - за мъжете, и поли или панталони, блузи и жилетки или пуловери, или четири рокли - за жените), работното облекло, употребявани обувки и бельо. Във неприкосновените вещи за домашна употреба влизат по един креват, постелка, една зимна и една лятна завивка, както и по два ката спално бельо за всеки член от семейството.

ЧСИ не може да вземе  двукрилен гардероб, кухненски бюфет, обикновените маси и столове, домашни и кухненски прибори и съдове и обикновените прибори за хранене. Както и необходимите уреди за отопление, една печка за готвене, пералня и хладилник.

Сред останалите неща, които ЧСИ ще ни остави, са не­об­хо­ди­ма­та хра­на на длъж­ни­ка и не­го­во­то се­мейс­т­во за един ме­сец, а ако е земеделски производител -  до но­ва ре­кол­та, необходимите горива за готвене и отопление, машини, инструменти, пособия и книги, нужни за упражняване на професията, до 5 декара градини, лозя и ниви, както и ли­ва­ди с площ до 30 дка, две глави работен добитък, една крава, 10 пчелни кошера.

Не се отнемат и домашните любимци, ако не са отглеждани за продажба.

Ако пък из­пъл­не­ни­е­то е на­со­че­но вър­ху тру­до­во­то въз­наг­раж­де­ние или вър­ху дру­го как­во­то и да е въз­наг­раж­де­ние за труд, как­то и вър­ху пен­сия, чи­и­то раз­ме­ри са над ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та,

мо­же да се удър­жа са­мо:

- ако осъ­де­но­то ли­це по­лу­ча­ва ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние в раз­мер меж­ду ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та и двук­рат­ния раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та - ед­на тре­та част, ако е без де­ца, и ед­на чет­върт част, ако е с де­ца, ко­и­то из­дър­жа;

- ако осъ­де­но­то ли­це по­лу­ча­ва ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние в раз­мер меж­ду двук­рат­ния раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та и че­ти­рик­рат­ния раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та - ед­на вто­ра част, ако е без де­ца, и ед­на тре­та част, ако е с де­ца, ко­и­то из­дър­жа;

- ако осъ­де­но­то ли­це по­лу­ча­ва ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние в раз­мер над че­ти­рик­рат­ния раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та - гор­ни­ца­та над двук­рат­ния раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та, ако е без де­ца, и гор­ни­ца­та над два пъ­ти и по­ло­ви­на раз­ме­ра на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та, ако е с де­ца, ко­и­то из­дър­жа. (2) (Но­ва - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в си­ла от 01.03.2008 г.)

Ме­сеч­но­то тру­до­во въз­наг­раж­де­ние по ал. 1 се оп­ре­де­ля, след ка­то се прис­пад­нат дъл­жи­ми­те вър­ху не­го да­нъ­ци и за­дъл­жи­тел­ни оси­гу­ри­тел­ни внос­ки.

 Не­сек­вес­ти­ру­е­ми­ят ми­ни­мум е оп­ре­де­лен в раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та, която към мо­мен­та 560 ле­ва, посочи още адвокат Станимир Стоев.