Община Пловдив обявява сесия за набиране на предложения по Компонент 4 „Книги на пловдивски автори и важни за града издания“ по Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на културата.

Финансират се книги в областите: художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, книга за деца), литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография,  литературна анкета; историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; други (преиздаване на книга или други важни за Пловдив издания). 

Могат да кандидатстват издателства, които представят пловдивски автори или преиздават важни за града издания.

Финансира се издаването на книги, както следва:

1. Стихосбирка – до 500лв.

2. Белетристична творба - до 3000лв.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Пловдив  http://www.plovdiv.bg, в раздел „Култура“, в публикацията „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив“.

Документи се приемат до 17.15ч. на 31 август 2017г. в деловодството на Община Пловдив с кореспондент Дирекция „Култура и културно наследство“ или по електронен път на адрес: culture@plovdiv.bg, подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо лице.

Предложенията следва да съдържат:

1.    Попълнена Апликационна форма и Бюджет в съответствие с Приложение № 4 от Наредбата – в един екземпляр на хартиен носител;

2.  Попълнени декларации в съответствие с Приложение № 5 и Приложение № 6 – в един екземпляр на хартиен носител;

3.  Произведение: завършено и подготвено за печат - 30 реда х 60 знака на страница или 1800 знака при 12 пункта  в Times New Roman – на електронен носител, а при невъзможност - в три екземпляра на хартиен носител ;

4.    Копие от документ за самоличност на автора на произведението, заверен с подпис и „Вярно с оригинала“;

5. Ако авторът е с постоянен адрес извън Пловдив, се представя удостоверение за настоящ адрес;

6. Писмено съгласие от автора (в свободен текст), издателството да участва в конкурсната процедура с неговото произведение или (ако е приложимо) – документ за уредени авторски права.

7. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от законен представител на кандидата.

По преценка на кандидатстващите за финансиране могат да бъдат представени допълнителни материали за дейността на твореца или творческия колектив, отзиви в медиите, рекламни материали, подкрепителни писма и писма за партньорство и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по предложението.

Допустимост на разходите:

1.    По Компонент 4 се финансират разходи за издаване на книги – печат и предпечатна подготовка, дизайн, редакторска и коректорска дейност, авторски хонорар.

2.    Не се финансират разходи за представяне и рекламиране на изданието.

Критерии за оценка на постъпили предложения:

1.  Произведението да е с високо художествено и/или научно съдържание;

2.  Произведението да има значение за развитието на културния живот на града, опазване на културно-историческото наследство и запазване на историческата памет.

3.  Да има разработен план за представяне пред публика на отпечатаното издание.