Дружеството "Модулни и пречиствателни станции" ЕООД има интерес да изгради обект за производство и отглеждане на аквакултури в местност "Курията", с. Кривинам, район Панчарево.

Основната дейност на дружеството е именно развъждането и отглеждането на риба и други водни организми.

По предложение на дружеството обектът ще се захрани с вода за битови и противопожарни нужди от съществуващата водопроводна мрежа на село Кривина.

Вода за производствени нужди ще се осигурява първоначално от цистерни, а в последствие от сондаж, който ще бъде разположен на парцела.

Идеята им е да разположат 28 пластмасови вани, в които да бъдат отглеждани рибите.

Ще се отглежда балканска пастърва.

От дружеството уверяват, че няма да бъдат генерирани или използвани никакви вредни химични вещества.

По данни на РИОСВ-София, предложението подлежи на оценка по ОВОС и по "Натура 2000", за да се прецени дали е съвместимо с предмета и целите на документа.