Днес, 12.02.2019 г., в сградата на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти обяви окончателно решение за класирането на участниците по проект "Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене по три обособени позиции".

Съгласно решението, изпълнители на проекта по трите обособени позиции са:

По Обособена позиция 1: "Реконструкция на гаров комплекс Подуяне, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор"

"Инфраструктурно строителство" АД

Комплексна оценка: 100 т., Предложена цена: 2 903 166, 23 лв. без ДДС

Ето как ще изглежда тя:

 По Обособена позиция 2: "Реконструкция на гаров комплекс Искър, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор"

"Консорциум Гара Искър 2018"

Участници в обединението: "Среги" ООД и "ТИТ Инженеринг" ЕООД

Комплексна оценка: 100 т., Предложена цена: 1 212 239,00 лв. без ДДС

Ето как ще изглежда гарата:

 По Обособена позиция 3: "Реконструкция на гаров комплекс Казичене, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор"

"Сдружение Интерполис 2018"

Участници в обединението: "Интерполис" ЕООД и "Инфра Роудс" ЕООД

Комплексна оценка: 100 т.

Предложена цена: 1 113 651,51 лв. без ДДС

Ето как ще изглежда гарата:


Проектът се финансира от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 и е на стойност 7,4 млн. лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 6,3 млн. лева.

Гаровите комплекси Подуяне, Искър и Казичене са част от жп линията София – Пловдив, която е най-натоварената линия в страната.

Строителните дейности и за трите гарови комплекси се предвижда да започнат веднага след сключване на договорите и да завършат през 2020 г.

Снимки: НКЖИ