Извънредното заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК в Пловдив даде зелена светлина на водното дружество да поеме дълг от 17 млн. лева, за да реализира най-големия си проект.

Той е на стойност от над 100 млн. лева, като включва и направата на Южния обходен колектор в Пловдив, който ще обслужва и Родопската яка.

На заседанието в Областна управа присъстваха представители на 12 от 18-те общини в Пловдивска област.  Единодушно с 86.52 % всички присъстващи членове на АВиК-Пловдив приеха предложението и  дадоха предварително съгласие на ВиК.
 С него операторът може  да поеме финансови задължения в размер на приблизително 17 402 874.43 лева за самоучастието си в рамките на одобреното съфинансиране, като полагащото се ДДС, относимо към стойността на проектното предложение, е в размер на приблизително 24 003 952.82 лева.

По проекта на ВиК през програмата ДЖАСПЪР се предвижда:

В агломерацията на Пловдив по линия на водоснабдяване са проучени вариантите за реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "ЮГ" по ново трасе до кръстовището на бул. "Пещерско шосе" и ул. "Царевец; Реконструкция на довеждащ водопровод - Трасе I от ПС „Север*4 по ново трасе до кръстовището на ул. "Пазарджишко шосе" и бул. „България"; Реконструкция на довеждащ водопровод - Трасе II от ПС "Север , успоредно на съществуващия водопровод около 50 м по ново трасе до кръстовището на ул. "Пазарджишко шосе" и бул. „България"4; Зониране на водопроводната мрежа на гр. Пловдив (DMA). По отношение на канализацията е предвиден за изграждане или реконструкция Периферен колектор.

В агломерации Асеновград е предвиден за реконструкция е довеждащ водопровод с участък от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта. В Карлово предстоящите ремонти ще обхващат довеждащ водопровод от ПС „Дъбене II44 до HP 5000, вътрешна водопроводна мрежа и зониране на водопроводната мрежа. Толкова мащабни дейности се очертават и в Хисаря - цялостна вътрешна мрежа ще бъде рехабилитирана и доизградена. В Първомай и Стамболийски дейности ще бъдат извършвани по довеждащи водопроводи.