Повишаване на лихвите в банките, висока кредитна активност и увеличение на спестяванията - това са заключенията от финансовата 2022 година.

Основният лихвен процент, който през последните 10 години беше 0, започна да се вдига рязко. През октомври беше първата промяна с ръст от 0.49%, а през декември основният лихвен процент достигна 1,3%. Последно подобни стойности е имало през кризисната 2009 година. 

Кредити на домакинствата 

Към края на ноември 2022 година домакинствата имат 33.110 млрд. лв. кредитни задължения към банките. Тази сума се оценява на около 21.4% от Брутния вътрешен продукт на страната. В рамките на една година кредитите са се увеличили с 15.5%.

Повече от половината от изтеглените пари - 16.246 млрд. лева, са за жилищните кредити. Увеличението на изтеглените пари по ипотеки е 18% спрямо ноември 2021.

Потребителските кредити възлизат на 15.172 млрд. лв. и се увеличават с 14.1% спрямо ноември 2021 г. 

Останалите видове банкови заеми на домакинствата нарастват на годишна база с 4.2%, като достигат 406.8 млн. лева.

Лихви на кредитите за домакинства

През октомври 2022 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.13 пр. п. до 8.36%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.09 пр. п. до 8.85%. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент нараства с 0.02 пр. п. до 2.48%, а ГПР – с 0.07 пр. п. до 2.73%. Средният лихвен процент по другите кредити6 в левове спада с 0.05 пр. п. до 2.99%

Очаква се повишенията да продължат и през следващите месеци, но в по-сериозни изражения. Първо поскъпването на лихвите ще засегне само новите кредитоискатели, но постепенно ще бъдат променени лихвите и повече съществуващите заеми от банки. 

Депозити на домакинствата 

Банковите спестявания на българите към края ноември 2022 г. са 70.254 млрд. лв. (45.5% от БВП). Те се увеличават със 7.9% спрямо същия месец на 2021 г.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0.10 пр. п. до 0.37%, а по тези в евро – с 0.18 пр. п. до 0.48%. Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро се увеличават незначително до нива от 0.01%. 

Кредити на бизнеса

Борчовете на бизнеса /нефинансовите предприятия/ нараснаха с 11,1% на годишна база, като в края на миналия месеца достигаха 41.177 млрд. лв. (26.6% от БВП).

Лихвите по кредитите на бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.03 пр. п. до 3.07%, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0.08 пр. п. до 2.42%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.09 пр. п. до 3.40%, а по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 0.37 пр. п. до 3.52%. Средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0.06 пр. п. до 2.46%, а по овърдрафта в евро – с 0.43 пр. п. до 2.68%.

Депозити на бизнеса

 

Депозитите на бизнеса са 39.048 млрд. лв. (25.3% от БВП) в края на ноември 2022 година. В сравнение със същия месец на 2021 г. те се увеличават с 26.5% 

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.24 пр. п. до 0.38%, а по тези в евро – с 0.12 пр. п. до 0.37%. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се запазва на ниво от 0.00%, а по тези в евро се повишава незначително до 0.01%.