Бизнес климатът в строителството се влошава и се очаква през следващите три месеца цените на нови имоти и такива "на зелено" да продължат да се увеличават. Това показват нагласите на мениджъри на фирми, отразени в изследване на НСИ. Стопанската конюнктура през ноември показва, че има все по-негативни оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията им.

По тяхно мнение настоящата строителна активност и осигуреността на производството с поръчки са намалени спрямо октомври, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са попесимистични.

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила. Данните за ноември показват, че нараства негативното влияние на тези трудности пред бизнеса. В резултат на това се увеличава делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в строителството да се повишат през следващите три месеца. 

Негативните оценки на предприемачите води до намаляване с около 4% на индекса на бизнес средата в строителството. 

През ноември 2021 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.2 пункта в сравнение с октомврийското си равнище, като това е най-вече в резултат на влошената ситуация в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

Във всички сектори прогнозите са за увеличение на продажните цени. 

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 3.2 пункта =, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко намалена, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-умерени.

Най-сериозното затруднение за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната. Относно продажните цени в промишлеността 22.4% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Търговия на дребно

роителството да се повишат през следващите три месеца, се увеличава. Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ спада с 8.4 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Песимистични са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността, продължава да бъде несигурната икономическа среда, посочен от 75.6% от предприятията. На заден план остават трудностите, свързани с недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. Очакванията на търговците на дребно по отношение на продажните цени през следващите три месеца продължават да са в посока на увеличение.

 

Услуги

През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 4.7 пункта в резултат на по-песимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Негативни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното им въздействие. В сравнение с октомври нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени в сектора да се повишат през следващите три месеца.