Фирма „АНДРЕА ДИЗАЙН” ООД успешно изпълни проект „Ефективно използване на ресурсите в АНДРЕА ДИЗАЙН ООД” по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0074-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта бе повишаване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на „АНДРЕА ДИЗАЙН” ООД. Тя е осъществена чрез постигане на следните специфични цели:

  • внедрени пилотни за България технологични решения, които са постигнати с въведеното в експлоатация ново производствено оборудване (1. Комбиниран лазер за рязане на метални листи и метални профили - 1бр.; 2. Принтер за двустранен печат върху гъвкави медии с латексови мастила - 1бр.; 3. Автосканираща универсална разкройваща машина - 1бр.)
  • подобрена информираност относно ефективното използване на ресурсите
  • подобрена ефективност на производствения процес
  • проведени събития за мултиплициране на резултатите от проекта
  • публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта

Изпълнението на проекта допринесе за въвеждане на мерки за ресурсна ефективност; подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите в бранша; подобряване на ефективността на производствените процеси; намаляване на себестойността на продукцията и повишаване на конкурентоспособността на предприятието. 

Обща стойност: 1 769 600,00 лв., от които 903 303,50 лв. европейско и 159 406,50 лв. национално съфинансиране.