Целият район около Централна гара ще бъде обновен в поредната позиция от ОП „Региони в растеж”. Въпреки че обществената поръчка бе завършена още през 2017 година, все още дейностите по т.нар. Гаров площад не се започнали. Причината е, че част от засегнатите зони попадат в групови паметници на културата – сгради и озеленяване.   Очаква се до дни от НИНКН да дадат положително становище за проекта, който да започне да се изпълнява.

Фирмата изпълнител е консорциумът, регистриран в Димитровград - ДЗЗД „Пиринстрой – Парсек”, а цялата сума е 1,3 млн. лева с ДДС. В проекта не влиза кръговото на обръщалото на автобусите, тъй като то е засегнато от пробива под Централна града. По същия начин зоните в рамките на концесията на гарата ще се работят от фирмата концесионер.

Какво предвижда проектът?

В реконструкцията на гаровия площад влиза целия участък от  бул. „Христо Ботев”  между ул. „Любен Каравелов” и ул. „Цанко Дюстабанов”. Предмет на проекта са зелени площи, тротоари и елементи на градското обзавеждане.

Предвижда се цялостна подмяна на настилката на тротоара южно на бул. „Христо Ботев“. Съществуващата зелена ивица и обезопасителната метална ограда, разделящи пътното платно, ще се запазят. В площта на зелената ивица, северно от булеварда, отделяща го от съществуващите велоалеи и пешеходна алея, ще се монтира нова обезопасителна метална ограда. Съществуващото улично осветление ще са запази.

Другият сегмент  от бул. „Христо Ботев“, в участъка между ул. „Кавала“ и Площад „Гарата“, включва цялостно подмяна на тротоарната настилка в зоните на спирките на градския транспорт, от северната и южната страна на бул. „Христо Ботев“. Предвижда се ново озеленяване на площадното пространство пред гарата, като се обособят зона за отдих (включващо ново парково обзавеждане – пейки, кошчета за отпадъци и нови енергоспестяващи осветителни тела) и зона за паркиране на автомобили. В разделителната зелена ивица на бул. „Христо Ботев“ ще се засадят нови градински рози и храстова растителност. Ще се изпълнят нови настилки на част от тротоарите по ул. „Кавала“, ул. „Д-р Никола Ковачев“.

Цялостно ще се подменят настилките на пешеходния подход към Автогара „Юг“, на север от бул. „Христо Ботев“. Предвиждане на повдигнати пешеходни пътеки до паркинга, на ул. “Иван Вазов“ и тротоара при болницата, до автогара „Юг“.

Част от проектното предложение попада в исторически зони, в това число и улично озеленяване по ул. “Иван Вазов“. В началото на XX век е обявена за паметник на градинското-парково изкуство. Озеленяването е дело на Станчо Станчев, който през 1901 г. е първият българин, назначен на длъжността „Главен градинар“. Улица „Иван Вазов“ дължи уникалния си облик на съществуващото улично озеленяване само с един дървесен вид – чинар. Всички дървета са на възраст над сто години.

В проекта се предвижда цялостна подмяна на пешеходните настилки на улица „Иван Вазов” до улица „Одрин”, като нивата на тротоарите и улицата се запазят. Съществуващите гранитни бордюри ще се запазят, като павираната улична настилка ще се демонтира и ще се пренареди. Около съществуващата дървесна растителност ще се изградят елементи за сядане.

Съществуващите улични стълбове ще се подменят с нови, чиято визия наподобява осветителните тела от архивните снимки в началото на XX век от улици в Пловдив. Новите стълбове ще са с височина 9 метра и ще са с допълнителни осветители, но по-ниско ниво за пешеходците. Между стълбовете ще има стоманени въжета за монтаж на допълнително осветително тяло в средата на пътното платно и възможност за окачване на украса.