Министерският съвет одобри сключването на договори с Общини Пловдив, Девня и Плевен.  С договорите ще се преуредят въпросите по разходването на предоставени през 2020г. и 2021 г. от бюджета на Министерството на икономиката средства за изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична общинска собственост, в подкрепа и на сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ инвестиционни проекти.

Необходимостта от преуреждане на възникналите правоотношения е свързана с прекратяването на договорите за финансиране, поради забавяне при възлагането на съответните дейности по реда на Закона за обществените поръчки. Те са свързани с процедури за оспорване на решенията на възложителя и не предприети от общините своевременни действия за удължаване на сроковете по договорите за финансиране.

Общини Шумен и Кърджали са реализирали съответно обектите „Общински довеждащ път - продължение на бул. "Симеон Велики“, гр. Шумен и „Изграждане на улица „Първа индустриална“ и ремонт и реконструкция на участък от улица „Производствена“ в Промишлена зона изток, гр. Кърджали“. Министерският съвет одобри разходването на предоставените от държавния бюджет средства от двете общини като разходвани в съответствие с целевото им предназначение.

С решението се постига уреждане на финансовите отношения между държавата и Общините във връзка с изграждането на елементи на техническата инфраструктура при условията и по реда на ЗНИ, за които държавата е взела решения за подкрепа и е сключила договори с инвеститорите, осъществяващи проектите.

Изгражданите инфраструктури насърчават икономическото развитие на Общините и са в подкрепа също на сертифицираните инвестиционни проекти за над 150 млн. лв. Проектите са следните: ,,Изграждане на фабрика за производство на електронна медицинска апаратура", гр. Пловдив на „БТЛ Индъстрийз“ АД, с предвидена по него инвестиция в размер на 10,5 млн. лв. "Увеличение на производствения капацитет на „Алкомет“ АД, гр. Шумен, с предвидена по него инвестиция в размер на 27 млн. лв., „Инсталация за производство, опаковане и съхранение на сода бикарбонат“ на в Девня, с предвидена по него инвестиция в размер на 60 млн. лв. "Разширяване и модернизация на производствения процес на завод „Рубин“, гр. Плевен, по който са отчетени инвестиции в размер на 40, 28 млн. лв. и „Изграждане на енергонезависима фабрика за производство на токозахранващи системи“, в Кърджали с инвестиция от 15 млн. лв.