МВР-Пловдив са поискали от управител на аптека в Пловдив да постави видеонаблюдения. Те са изпратили писмо до него в края на март тази година, в което са го задължили да постави камери, които да обхващат външния периметър около аптеката, така че да бъде извършвано видеонаблюдение на един от най-оживените и централни пловдивски булеварди.

Целта на тази мярка, според писмото, е „пресичане на бъдещи тежки криминални престъпления“. За целта полицията се позовава на чл. 66 от Закона за МВР, който гласи "При установяване на условия и причини за извършването на престъпления и други нарушения на обществения ред полицейските органи вземат мерки за отстраняването им. Когато други органи или организации са компетентни да вземат мерките, полицейските органи ги уведомяват писмено за това. Компетентните органи са длъжни в едномесечен срок писмено да уведомят полицейските органи за взетите мерки". 

 

Собственикът на аптеката обаче е поискал незабавно становище от Комисията за личните данни, тъй като тя арбитрира всички спорове за съхранение на лични данни, включително за записването с видеокамери на обществени места. Според него не може да бъде задължен да постави подобни камери, но все пак пита КЗЛД допустимо и законосъобразно ли е публичноправен субект да делегира на частноправен субект подобно задължение и как да обработва данните, ако това е така. 

От КЗЛД обаче са изразили категорично становище, че поставенето на камери е недопустимо

"Видеонаблюдението на публични зони, извършвано от аптека (като администратор на лични данни) за целите на предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции, включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване, е недопустимо, като същото не може да се разпорежда от компетентните органи (МВР) на частноправни субекти", е становището на КЗЛД.