Общинският съвет в Пловдив ще гледа отново наредбата, която определя платените места на новите паркинги в междублоковите пространства срещу 20 лева на месец. Предложението ще се гледа в четвъртък, след като Административния съд отмени два от параграфите в наредбата, тъй като били незаконосъобразни.

Според заключението на съда са налице процесуални нарушения. Магистратите са счели, че в конкретния случай, не е изпълнено задължението за публикуване на проекта, ведно с мотивите към него по предвидения в закона ред.

Установено е, че липсва извършен анализ и оценка от търсената промяна, какви цели се преследват с тези промени, кое ги налага, какви резултати се очакват /включително финансови разчети/, какво е съответствието на тези промени с правото на Европейския съюз.

Съдът намери, че липсват конкретни мотиви за промяната на реда за паркиране, който бе предвиден в новите текстове. Втория пункт, по който са допуснати нарушения, касае публикуването на постъпилите предложения, заедно с обосновка на неприетите на интернет страницата на Община Пловдив преди обсъждането, за да могат гражданите да се запознаят с тях. 

Именно затова Административният съд в Пловдив уважи жалбата на Славчо Атанасов и отмени промените в наредбата за паркиране. 

Ако общинските съветници променят наредбата, с указанията на съда, то на практика делото в Административния съд отпада. По време на дебата е възможно да се направят и други промени, които касаят критериите за определянето на ползвателите на паркоместата.

Ето и критериите и начините за кандидатстване за платено паркомясто според сегашната наредба:

На практика всеки един може да кандидатства за всяко едно паркомясто из града, което се пуска под наем.  Ако обаче адресът на кандидатстващия е в друга зона или район, той ще получи по-малко точки.

Процедурата е следната. От районната администрация изграждат паркинг и пускат определен брой платени паркоместта. При интерес се отива в районната администрация и се подават следните документи:

- Заявление по образец до кмета на съответния район

- Копие от документ за самоличност

- Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в сграда, попадаща в съответния урегулиран поземлен имот

- Копие от свидетелство за регистрация на МПС

- Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил..

- Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

Ако броят на местата са повече от броя на заявителите, места се дават на всички, като се сключва договор за 3 години. След това се поставя скоба и всеки месец се заплаща такса от 20 лева.

При другата ситуация, при която желаещите са повече от броя на паркоместата се провежда класиране.

В наредбата са заложени 11 критерия, по които ще се събират точки за крайното класиране.

Всички субективни критерий за точковата система са били премахнати. Така например идеята да се дават повече точки на семейства с две и повече деца е отпаднала. Причината е, че тази точка веднага ще падне в съда по Закона за дискриминация. Ето и как ще се точкуват желаещите да наемат място на новите паркинги.

1.Собствено (на заявителя) леко МПС– 3 т.;

2.Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;

3.Наето или заето леко МПС – 1 т.;

4.Постоянен адрес на територията на Община Пловдив – 2 т.

5.Настоящ адрес на територията на Община Пловдив– 1 т.;

6.Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;

7.Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т.;

8.Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 5 т.;

9.Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.

10.Собственик или ползвател на жилището – 2 т.;

11.Наемател на жилището – 1 т.

Това, което прави впечатление, че хората с лизингови коли ще получат по-малко точки, отколкото тези с изцяло свои автомобили. Идеята е, че хората, които имат кола на лизинг плащат данъците си в София, където е регистрирана колата, в почти всички случаи. При това положение е вкаран принципът на финансовата съпричастност на кандидатите 

По-малко точки ще взимат и наемателите на жилището, отколкото собствениците или ползвателите. С най-голямо предимство ще се ползват живеещите в т.нар. зона около паркинга. Всички зони ще се разчертаят  от районите администрации.При разчертаването на зоните, ще се ползва международен стандарт. Той се използва при поставянето на спирки и детски площадки и гласи, че на разстояние от 200 до 250 метра не трябва да има друго подобно съоръжение.

Ако 20 кандидата с еднакъв брой точки се борят за 10 паркоместа процедурата е следната.

20-те кандидати се явяват за първото място на жребий, при който се определя победителят. 19-те неспечелили отиват автоматично при жребия за съседното паркомясто и така докато всички места не бъдат раздадени.

Ще се сключва 3-годишен договор с наемателя на мястото, като след това той може да бъде удължен, при желание от двете страни. В задълженията на градската администрация е да се поставят скоби, а наемателят да поддържа в прилежен вид паркомястото.