Обществената поръчка за доставка на топъл обяд в Карлово докара две глоби на кмета на общината. От АДФИ предприели проверка на документацията по-рано тази година и открили нарушения, заради били съставени актове. По-късно на Емил Кабаиванов му били наложени две санкции в размер 7803,28 лв. и 2303,51 лв. От градската администрация атакували наказателните постановления в съда, като се оказало, че инспекторката, която ги е съставила, е допуснала съществени нарушения. 

До проверка на цялата документация се стигнало, след като от агенцията установили, че между Община Карлово и Национална асоциация за защита на пациента (НАЗП) има сключен договор за възлагане на общестена поръчка за доставка на топъл обяд. Той обаче бил сключен, без да се проведе конкурс за избор на фирма изпълнител. Кметът Кабаиванов обяснил, че към момента на възлагане на поръчката, прогнозната й стойност не надвишавала 70 000 лв. Поръчките, чиято прогнозна стойност е под този праг, могат да бъдат възлагани без конкурс, съгласно нормативната уредба. 

През 2016-а година гредската администрация кандидатствала за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на топъл обяд. От него трябвало да се възползват 268 лица за период от 136 работни дни. Стойността на един обяд била 2.30 лв. на ден. Бюджетът на проекта включвал 83 830,40 лв. за закупуване на храна; 4 191.52 лв. за административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните и 4 191.52 лв. за съпътстващи мерки. Общата стойност на поисканата безвъзмездна помощ била  92 213.44 лв.

Договорът с НАЗП бил сключен за 135 работни дни. В Системата за  финансово управление и контрол на община Карлово за плащания по проекта били предвидени 83 214 лв. Никъде в договора обаче не била посочена общата стойност на поръчката. Уговорена била единствено „обща цена за изпълнение на директно възлагане“ в размер на 2.30 лв. с ДДС. Общината заплащала предварително стойността на храните, които щели да бъдат доставени плюс 10% върху нея, с които трябвало да бъдат покрити доставките и административните услуги.

До 30 април 2017-а, когато изтекъл договора, разходите на Общината към към НАЗП били в общ размер 78 032.79 лв. Така стойността на поръчката се оказала над допустимия праг, под който поръчката може да бъде възложена директно.

Според финансовата инспекция кметът е трябвало да проведе конкурс за възлагане на обществената поръчка, тъй като са били налице всички законови основания за това. Така на Кабаиванов му била наложена санкция в размер 7 803 лв. за това, че не е спазил законовите изисквания при възлагане на поръчката. 

На кметът му бил съставен и втори акт - за това, че е възложил поръчката при по-облекчен ред от предвидения в закона. Според десетте фактури, издадени от НАЗП, в продължение на две години, към асоциацията постъпили плащания в 226 584.25 лева. Проверяващите забелязали, че няколко от фактурите, въз основа на които постъпвали плащанията, били издадени дни след изтичане на договора. Проверяващите констатирали, че през посочения период доставската на топъл обяд се е извършвала без договор с изпълнителя и без проведена процедура за обществена поръчка. Така Кабаиванов се сдобил с втори акт на стойност 2303,51 лв. 

Магистратите от Карловския районен съд обаче установили, че и двете наказателни постановления страдат от съществени пороци. В наказателното постановление не била посочена сумата на договора, за да може правилно да бъде изчислен размерът на глобата. Съгласно законовите разпоредби, трябвало да се посочи, че следва да се наложи наказание в размер 10 на сто от стойността на договора. В обстоятелствената част на постановлението били споменати две суми. Наказващият орган първо споменал сумата по договора, в размер 83 214лв., като не ставало ясно дали към нея било начислено и ДДС.  По-надолу обаче било отбелязано, че разходите възлизат на 78 032.79 лева, но не ставало ясно дали това е стойността на обществената поръчка. Накрая, била наложена санкция от 7 803,28 лв. , без да е ясно как е определена тя.

Съдът намерил нарушения и при съставяне на второто наказателно постановление. Според магистратите инспекторът е наложил изключително неясно и противоречиво обвинителната си теза. Отново били цитирани различни суми. Съдебният състав намерил и за неясно обстоятелството, че актосъставителят е акцентирал върху извършените разходи. Според съдията това било неправилно, защото законовите прагове са стъпили на прогнозната стойност на поръчката, а не на реално похарчената сума. На следващо място, не ставало ясно коя от предвидените в закона процедури е била проведена при облекчен ред. Отново била констатирана неяснота при определяне размера на санкциите. 

„Иначе съдът счита, че жалбоподателят е осъществил състава на вмененото му административно нарушение, тъй като не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка”, е записано в мотивите на съда. Поради неясното съдържание на актовете и нарушеното право на защита обаче, наказателните постановления трябвало да бъдат отменени. Магистратите счели също, че стойността на наказанието е неправилно определена. 

В крайна сметка, и двете наказателни постановления били отменени. Решението може да бъде обжалвано.