Дъщерно дружество на германската компания Würth Elektronik iBE GmbH има намерение да изгради нов свой завод край Пловдив. Става дума за зона в землището на Белозем.

Германският производител на шумоподтискащи елементи (дросели) за автомобилната промишленост вече има една база в района, ала е решила да разрасне значително производството си. Фирмата е подала инвестиционно намерение за изграждане на завод за електрокомпоненти, като в комплекса ще се включват производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения.

Дейността на фирмата се състои в навиване на медни бобини и залепване на феритни ядра и са полуавтоматизирани. Към момента работят около 400 души работници. С изграждането на новата производствена база ще се разкрият нови работни места, а дружеството предвижда повишаване на производствения капацитет с около 20%. Старата база ще остане в активите, но ще се използва за складови помещения, като цялото производство ще бъде преместено в новия завод.

Към момента РИОСВ изготвя оценка на въздействие върху околната среда, в която трябва да бъде разгледана възможната степен на отрицателно въздействие на новия завод, тъй като той е в близост до защитена зона на река Марица, попадаща в Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000".