Серия нарушения са констатирани при проверка на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) в Съединение. 

Както TrafficNews съобщи коритото на река Потока е засипано със строителни отпадъци.  За проблема сигнализира Сдружение „Балканка“, като според тях това нарушава естественото обиталище на земноводни видове и птици. Става въпрос за около 5 декара държавен имот, а според организацията виновник за това е бетонов възел на фирма „Рубикон“.  Замърсено е и намиращото се езеро в района.

Строителни отпадъци замърсяват река край СъединениеСдружение "Балканка" алармира за проблема, който нарушава екоравновесието в района

„Езерото е засипано наполовина със строителни отпадъци, а коритото на реката е изместено, като е направен и незаконен рибарник. Насипът е бетониран и отгоре се паркират камиони“, твърдят от сдружението. 

Жалбата е изпратена и до РИОСВ.  Екоинспекцията е реагирала своевременно и експерти на институцията са извършили проверка  на 20 май 2022 година.

В присъствието на управителя на бетоновъзела е проверена дейността на дружеството, която е свързана с производство и доставка на варови, бетонови разтвори и бетонови изделия. При извършеният контрол са установени нарушения на екологичното законодателство в областта на управление на отпадъците.

Производството на дружеството се извършва в собствен частен имот. При направен обход и оглед на място, в западната му част и извън производствената площадка експертите са установили наличие на два водни басейна – изкуствено образували се езера, част от които насипани с производствени отпадъци. По информация на управителя тези отпадъци са били „временно насипани“ там.

При проверката на документацията експертите са установили, че фирмата притежава утвърдени от директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъци, но те са единствено за такива, генерирани от ремонтна дейност на машини, съоръжения и автомобили. За образуваните от производството на бетонови изделия отпадъци, обаче, фирмата не притежава утвърдени работни листове. 

Във връзка с установените нарушения, на дружеството са дадени две предписания. С първото фирмата се задължава в едноседмичен срок да изготви и изпрати за утвърждаване листове за класификация на отпадъците, генерирани при производствената дейност. Второто предписание е със срок до 10 юни. Съгласно него от бетоновия възел трябва да се предприемат действия за почистване на струпаните отпадъци, при което те да бъдат предадени на лицензирано лице, притежаващо документ за дейности с отпадъци съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за последващо оползотворяване или да се преместят в рамките на производствената площадка за временно съхранение до предаването им. Екоинспекцията ще проследи изпълнението на двете предписания, като предстои да се извърши последващ контрол. В случай на евентуалното им неизпълнение, ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.

Тъй като подадената жалба и част от установените нарушения касаят водни обекти  (река Потока и двете изкуствени езера) експертите на РИОСВ – Пловдив днес, на 25 май, са направили втора проверка на обекта, този път съвместно с представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР). При нея са констатирани нерегламентирани дейности: водовземане от тръбен кладенец и заустване в изкуствените езера на отпадъчни води от две тръби, без за това да има издадени от БДИБР разрешителни по Закона за водите.  От страна на Басейновата дирекция ще бъдат предприети действия в рамките на правомощията на институцията.