През месец ноември 2021 година експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 155 проверки. 60 от тях са били по сигнали на граждани.

За установени административни нарушения инспекторите са съставили 9 акта и 28 предписания. Издадени са и 6 наказателни постановления от директора на екоинспекцията, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 18 500 лева. Институцията е събрала 23 342 лева от наложени глоби и санкции в предишни периоди.

През миналия месец най-активен е екоконтролът по отношение управлението на отпадъците, като са проведени 70 проверки и са съставени актове за нарушения.

Кметът на община Стамболийски е получил акт за неизпълнение на предписание за почистване на замърсен терен по поречието на р. Въча в землището на с. Куртово Конаре, след като при извършена проверка по сигнал от местно рибарско сдружение експертите установили нерегламентираното замърсяване.

Акт е съставен и на кмета на община Раковски, който не е почистил замърсяването с отпадъци в Индустриалната зона на с. Стряма, въпреки направените предписания. Припомняме, че замърсяването в района беше установено благодарение на сигнал от медии до екоинспекцията.

Актове са съставени на две дружества, които са в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. В качеството им на оператор на климатично оборудване от спа-комплекс не са представили пред РИОСВ-Пловдив изискуемия годишен отчет, а предприятие за преработка на ориз в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски ще бъде санкционирано за неподдържане на прахоуловително пречиствателно съоръжение.

Бе наложена имуществена санкция от 5 000 лева на дружество, извършващо дейност по внос и търговия с флуоровъглеводороди на територията на Европейския съюз, което не е гарантирало, че пуснатото на европейския пазар количество съответства на определената годишна квота. Нарушението е установено след осъществен контрол по приоритет „Престъпления срещу околната среда”от ЕМПАКТ

За заустване на отпадъчни води без издадено разрешително по Закона за водите на цех за производство на растителни екстракти и етерични масла, намиращо се в село Зелениково също беше връчен акт.

 Заради възпрепятстване на проверка, с акт се сдоби и фирма за производство и търговия с перилни и почистващи препарати в гр. Пловдив, след като не е допуснала експертите на РИОСВ-Пловдив в обекта си.

По отношение на опазване на биоразнообразието през месеца са проверявани защитени територии и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, общини и горски стопанства по спазване изискванията на Закона за лечебните растения, сигнал за улов да защитени видове пойни птици.

Извършен е и мониторинг на дива коза съгласно утвърден план-график за 2021 година. Съставен е акт за отглеждане на защитен биологичен вид.

През месеца експертите на екоинспекцията са изготвили 180 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по Закона за опазване на околната среда и са процедирали 223 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти за инвестиционни предложения.