През първото тримесечие на 2021 г. експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив са извършили 199 проверки. Проверени са 186 обекта. 119 от акциите са извършени в следствие на получени жалби и сигнали, при осъществяване на последващ контрол по изпълнение на направените предписания и по искане на други компетентни органи. Постъпилите жалби и сигнали за периода са 172, като на всички тях е реагирано своевременно.

Съставени са 24 акта за установяване на административни нарушения. Издадени са 34 наказателни постановления, като са наложени имуществени санкции и глоби за общо 106 100 лева. От тях за 30 000 лева са наложените санкции на трима оператори на инсталации, след като е установено неизпълнение на условия в комплексните им разрешителни.

Най-големият брой наказателни постановления, 19 на брой, са наложени за нарушения на Закона за водите. Експертите на екоинспекцията са установили оператори, които не поддържат експлоатираните от тях пречиствателни съоръжения в изправност, ползват воден обект в отклонение от предвидените условия в разрешителното за заустване, заустват отпадъчни води с показатели, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения или заустват отпадъчни води без издадено разрешително за това. Немалко са и наложените санкции на юридически и физически лица за неспазване разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух. Установени са и нарушители на Закона за биологичното разнообразие – за дейности в реки, без да е проведена изискуемата в закона процедура  и за отглеждане на защитени видове птици.

Общата сума от събрани наложени глоби и санкции по чл. 69 от ЗООС за тримесечието е  93 300 лева, като 6 696 лева от нея са преведени на общините, на чиято територия са санкционираните обекти.

За първото тримесечие са издадени 545 писма за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на проекти и инвестиционни предложения и 35 решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка на планове и програми. 2402 са издадените от екоинспекцията документи за извършени административни услуги и отговори на писма/жалби от физически и юридически лица.

Директорът на РИОСВ – Пловдив е издал 38 регистрационни документи и разрешения за извършване на дейности с отпадъци.  Над 1000 са обработените работни листове за класификация на отпадъци и заверените отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъци.

 Изпълнението на превантивната и контролната дейност на институцията е прозрачно за обществеността, като всички актове по администрираните режими са своевременно публикувани на сайта на РИОСВ-Пловдив, а електронните регистри са регулярно актуализирани и поддържани.