МИГ-Община Марица подписа седми договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ-Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”.

На 16.09.2020г. председателят на УС г-жа Гергана Титюкова и председателят на НЧ „Васил Левски-1930г.“, с. Бенковски г-жа Татяна Нихтянова подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG06RDNP001-19.019-0002 "Сцена на талантите - Бенковски".

Основните цели на проекта са:

- Да се съхрани  местното художествено изпълнителско изкуство сред населението;

- Да се запазят и да се затвърдят традиционните културни взаимоотношения между поколенията в селото;

- Чрез съвременни форми и начини да се популяризира духовния и културния живот на хората от село Бенковски в глобалното пространство на Интернет;

- Да се обнови и модернизира културната инфраструктура.

По проекта е планирано да се изпълнят следните дейности:

1. Доставка на оборудване и обзавеждане за обновяване на културната инфраструктура на читалището с цел обезпечаване съхраняването на местното художествено изпълнителско изкуство сред населението и запазване на местната идентичност.

2. Проектиране и ушиване на 14 бр. женски тракийски костюма и 4 мъжки тракийски костюма.

3. Изработване на видеоматериали за съхраняване на местното певческо изкуство и неговото бъдещо популяризиране

4. Организиране на двумесечно разучаване на традиционния песенен фолклор

Общата стойност на проекта е 19 882 лв. и е с изцяло безвъзмездно финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

СНЦ „Местна инициативна група - Община Марица“ изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие съгласно Споразумение № РД 50-195/29.11.2016г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие"

Местните инициативни групи (МИГ) са създадени, благодарение на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), който се прилага успешно на територията на целия Европейски съюз. Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават местни групи за действие за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.