До 10 000 лв субсидия могат да получат работодатели за осигуряване на достъп за хора с увреждания до съществуващи или новоразкрити работни места.

Това може да се случи по Националната програма за заетост на хората с увреждания, като на 13 юли ще бъде отворена процедурата по набиране на набиране на проекти.

Основната цел на програмата е да насърчи и подпомогне работодателите при създаването на работни места за хора с трайни увреждания и повишаването на техните знания и умения. Кандидатите могат да получат до 10 000 лв. субсидия за осигуряване на достъп за хора с увреждания до съществуващи или новоразкрити работни места.

Същата сума е предвидена и за финансиране на проекти за приспособяване на съществуващи работни места за хора с увреждания и за оборудване на нови, съответстващи на характера на тяхното заболяване.

За квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст субсидията е до 1000 лв. на лице с трайно увреждане. К

онкурсната документация може да се намери на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания. Крайният срок за подаване на проекти е 17.30 часа на 17.08.2020 г.