Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив даде ултиматум до 15 февруари на кметовете на всички общини да предприемат строги мерки за управление на отпадъците.

До тази дата те трябва да изготвят краткосрочни и дългосрочни планове за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани сметища, включително на речните легла и прилежащите им територии, които да изпратят на екоинспекцията. Тези планове трябва да включват мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуването, събирането (включително разделното събиране), съхраняването, транспортирането, третирането на битови и строителни отпадъци във всяко едно населено място по такъв начин, че да не се допуска изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, образуването на сметища и повторното замърсяване на вече почистени терени.

Освен това на всички кметове е дадено предписание да извършат проверки за наличие на нерегламентирани сметища на територията си, включително цялостен обход на речните легла и прилежащите територии. В случай, че такива бъдат установени, почистването им трябва да организира до края на месец март, а  кметовете да предприемат мерки за недопускане на  последващо замърсяване.

След този срок екипи на РИОСВ – Пловдив започват проверки на място, а при неизпълнение ще се предприемат и санкции.

Освен от кметовете, екоинспекцията е поискала информация и от директора на Областно пътно управление – Пловдив за предприетите от институцията действия за контрол на замърсяването с отпадъци от пътните платна и съоръжения, обслужващите зони и крайпътните обслужващи комплекси. Тези територии е необходимо да бъдат почистени също най-късно до 31 март, след което предстоят строги проверки.

От екоинституцията се обръщат към гражданите с апел да проявят отговорност към околната среда и да изхвърлят отпадъците си единствено на позволените за това места, а в случай, че се натъкнат на нерегламентирани сметища, да сигнализират съответната община за местоположението им.