8 български творци с принос към културата ни ще се ползват с пожизнена финансова награда.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. С проекта на Постановление се предлага да бъдат осигурени средства за изплащане на държавните парични награди, отпуснати с Решение на Народното събрание от 10.02.2021 г. за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2021 г.) за особени заслуги към българската държава и нацията.

Наградата е пожизнена, в размер на 700 (седемстотин) лева месечно на Антон Николов Дончев, проф. д-р Атанас Стефанов Куртев, Владимир Марков Гаджев, Георги Тодоров Чапкънов, Ицхак Самуел Финци, Кольо Георгиев Колев, Ласка Георгиева Минчева и Цветана Георгиева Манева за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата. Средствата се осигуряват от централния бюджет чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.