„Законност на строителството” е рубрика, в която ще ви запознаем със законодателството в тази сфера, което е многопластово, сложно и почти неразбираемо за обикновените граждани. Институциите също не го правят по-лесно за разбиране и затова ние от TNS.bg ще ви запознаем с всичко, което трябва да знаете, за законното и незаконното строителство. В нея читателите ни ще намерят полезна информация и съвети за строителни дейности и ремонти. Рубриката се води от инж. Маринела Минкова – консултант по законност на строителството.

 

Незаконното строителство е явление, което причинява сериозни вреди и на хората и на природата. Именно затова и то не се толерира от законодателя, който е предвидил сериозни санкции за нарушителите. Всички незаконни строежи подлежат на премахване, като узаконяване е възможно само при определени условия.

Какво е незаконен строеж?

Незаконен строеж е този, който е изграден без строителна документация - без разрешение за строеж и/или одобрен инвестиционен план, в нарушение на одобрения проект, или в несъответствие с изискванията на Закон за устройство на територията /ЗУТ/.

Има два начина да се реагира при съмнение за наличие на незаконно строителство.

В единия случай, ако вие сте пряко засегнати и този строеж пречи пряко на вашата собственост – причинява ви вреди и неудобства, тогава процедурите за започване на производството са по Закона за собствеността. Например – съседът ви наводнява апартамента, не можете да си ползвате по предназначение имота, върху ваш имот е построена незаконно сграда и т.н. В този случай се подава искова молба по реда на чл.109 от Закона за собствеността срещу нарушителя пред районния съд по местонахождение на имота. Трябва да имате предвид, че в този случай има немалка държавна такса, която трябва да заплатите в размер на 4% от стойността на имота.

В случай на незаконен строеж няма да има оценка на имота първоначално и съдът ще определи някаква първоначална такса, след което ще се назначи експертиза за оценка стройността на строежа. Ако съдът прецени, че имота е незаконен и искът е основателен, т.е. при изграждането му се пречи на пълноценното упражняване на правото на собственост на жалбоподателя, то чрез съдебно решение се нарежда на нарушителя да го отстрани. На база на съдебното решение, което е във Ваша полза, следва да подадете молба за издаване на изпълнителен лист. С изпълнителния лист съдебен изпълнител (държавен или частен) образува изпълнително дело, с което се дава срок от 14 дни доброволно да се изпълни отсъденото в съдебното решение – да се премахне незаконния строеж. Ако това не бъде изпълнено в срок, съдебният изпълнител насрочва дата за премахване.

Вторият основен случай е когато жалбоподателят не е пряко засегнат от незаконното строителство, тогава процедурите са по Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Сигнали и жалби срещу завършено или извършващо се в момента строителство, се подават в общината/района по местоположение на строежа или в Регионалните структури на ДНСК по пощата или лично. За бързото разрешаване на проблемите е важно жалбите да бъдат подадени на точното място за строежи от първа, втора и трета категория – в съответното звено на ДНСК – Регионален отдел „Национален строителен контрол, а за строежи от четвърта, пета и шеста категория в общината/района. Категорията на строежа може да се определи като се намери точния строеж или подобен на този, за който искаме на пуснем жалбата, в чл.137 от ЗУТ. Трябва да се има предвид, че анонимни жалби не се разглеждат, затова и жалбата трябва да съдържа няколко важни компонента. Име и адрес за обратна връзка с жалбоподателя, за какъв строеж се отнася и местоположение на незаконния строеж – колкото по-точно се определи, толкова по-бързо могат да реагират контролните органи. Полезна ще е и информация за извършителя на строежа, кога е построен, както и описание на строежа.

След подаване на жалбата, служители от съответния контролен орган – ДНСК или районна/общинска администрация извършват проверка на място и по документи, и при констатиране на нарушение започват административно производство – съставяне на констативен акт и впоследствие издаване на заповед за спиране на строителството, заповед за забрана ползването или заповед за събаряне на незаконния строеж. Ако заповедта е за събаряне, то и органа издал заповедта извършва събарянето, ако в срока за доброволно събаряне нарушителя не го е премахнал сам.

Трябва да се има предвид, че в някои общини е практика след като има подадена жалба за незаконно строителство, да се проверява освен посочения имот и имота на жалбоподателя, т.е. преди да подадете жалба е добре да имате предвид, че можете и Вие да станете обект на същата проверка. В следващи статии ще ви запознаем подробно с процедурите по издаване на заповедите, посочени горе, какво означават и как да ги тълкуваме.

 

Законното строителство е това, при което не се нарушават законите и наредбите, свързани със строителството. То трябва да се извършва в съответствие с издадените строителни книжа, когато такива са необходими, и с материали от съответното качество.

Незаконното строителство е строителство, чрез което се нарушават строителните норми и законодателството. Това, че едно строителство е незаконно, трябва да се констатира на място от органите, които контролират това – органите на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ или общинската/районната администрация

Инж. Маринела Минкова, TNS.bg