Пловдив изостава със 127 лева от средната брутна месечна работна заплата за страната за първото тримесечие на тази година, сочат данните на Националния статистически институт. В региона месечното възнаграждение през януари 2018 г. е 943 лв., за февруари - 928 лв. и за март - 978 лева, или средно за тримесечието - 950 лева. За сравнение, в страната за същия период средната заплата е била 1077 лв.

Първенец по най-високи възнаграждения е столицата (1456 лв.), следвана от София област (1074 лв.), Стара Загора (1052 лв.), Варна (1006 лв.), Враца (993 лв.) и Пловдив.

С най-високи заплати в Пловдивска област са наетите в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (2 031 лв.), „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (1 777 лв.) и „Добивна промишленост“ ( 1 522 лева). Най-ниско платени в „Селско, горско и рибно стопанство“  (708 лева) и „Административни и спомагателни дейности“ (725 лева).

Намаление на средната месечна  заплата в началото на тази година е регистрирано в дейностите „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 15.1%, „Образование“ - с 11.2 % и „Добивна промишленост“ - с 10.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на възнагражденията, пък са „Финансови и застрахователни дейности“ - с 15.2%, „Транспорт, складиране и пощи“ - с 4.4%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 2.6%.