Незаконното осиновяване и принудителните бракове се добавят като един от начините за трафик на хора, съобщиха от Еврокомисията.

На днешното заседание на ЕК бе предложено засилване на правилата за предотвратяване на трафика на хора. Ежегодно над 7 000 души стават жертва на трафик на хора в ЕС. Този брой вероятно е много по-висок, тъй като много жертви остават неразкрити. Годишните разходи, свързани с трафика на хора в ЕС, достигат 2,7 милиарда евро. По-голямата част от жертвите са жени и момичета. Увеличава се броят на мъжете, станали обект на трафик на хора, предимно – за експлоатация на труда.

Престъпността вече се пренася и в онлайн пространството. Трафикантите се възползват от възможностите да набират, контролират, транспортират и експлоатират жертвите, както и да прехвърлят печалби и да достигат до потребители в ЕС и извън него.

В предложението на комисията се предлагат задължителни санкции срещу дружества за престъпления, свързани с трафик на хора, а не само срещу физически лица. 

Актуализираните правила ще включват:

добавяне на принудителните бракове и незаконното осиновяване като видове експлоатация в обхвата на определението на директивата. Това ще изисква от държавите членки да инкриминират това поведение в националното си наказателно право като трафик на хора;

изрично позоваване на престъпления, свързани с трафик на хора, извършени или улеснени чрез информационни и комуникационни технологии, включително интернет и социални медии;

задължителни санкции за юридически лица, подведени под отговорност за престъпления, свързани с трафик на хора. Това включва изключването им от обществени облаги или временното или постоянното затваряне на обектите, в които е извършено престъплението;

официални национални механизми за насочване с цел подобряване на ранното идентифициране и насочването с цел оказване на помощ и подкрепа на жертвите, което ще създаде основата за европейски механизъм за насочване чрез определянето на национални фокусни точки;

по-значително намаляване на търсенето чрез превръщането му в престъпление за лицата, които съзнателно използват услуги, предоставяни от жертви на трафик;

ежегодно събиране на данни за трафика на хора в целия ЕС, които ще бъдат публикувани от Евростат.