Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което одобрява средства за обезпечаването на действия по линия на сближаването за бежанците в Европа.

По силата на Регламент (ЕС) 2022/562 от м. април тази година, държавите членки на ЕС са приканени да насочат средства за справяне с бежанската криза по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, включително чрез допълнителните средства в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 (REACT-EU).

В рамките на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“ са идентифицирани свободни средства в размер на 60 млн. лева от Европейския социален фонд, които се насочват към дейности за: основна материална помощ с храни и нехранителни стоки чрез Българския Червен кръст; подкрепа на неправителствени организации, работещи за подпомагане на бежанците от войната; подпомагане на областните администрации за дейности по приемане и разселване на постъпващи мигранти от Украйна.

По Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е налице ресурс в размер на 26 000 000 лева от Европейския фонд за регионално развитие. С тези средства от програмата ще бъдат подкрепени дейности за образователна интеграция и достъп до дневна грижа за деца от Украйна.

По Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ се отделят 5 000 000 лева от Европейския фонд за регионално развитие за разходи по разселване и вътрешен транспорт на лицата под временна закрила, след първоначалната фаза на приемане и настаняване.

В допълнение, средства от REACT-EU за 2022 г., разпределени към Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ в общ размер на 29 млн. лева, се прехвърлят към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ за финансиране на разходи за настаняване и към Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане за покриване разходи за настаняване на бежанци от Украйна и за основна материална помощ на етап интегриране с храни и нехранителни стоки.