Печалбата на банките за единадесетте месеца на 2020 г. възлиза на 866 млн. лв., отчита Българската народна банка. Това е с 663 млн. лв. или 43.4 на сто по-малко от отчетената печалба за същия период на 2019 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на ноември 2020 г. са 771 млн. лв. при 419 млн. лв. в края на ноември 2019 г., допълват от БНБ

Балансовото число на банковата система на месечна база се увеличава с 1.4 млрд. лв. (1.2 на сто) и в края на ноември е 120.6 млрд. лв. Брутните кредити и аванси се увеличават през ноември с 1.1 млрд. лв. до 79.8 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции нарастват с 5.8 на сто или 555 млн. лв. до 10.2 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава през месеца до 69.6 млрд. лв. или с 512 млн. лв., което прави с 0.7%. Кредитите за домакинства нарастват с 0.6 на сто (162 млн. лв.), за нефинансови предприятия - с 1.0 на сто (390 млн. лв.), а за сектор държавно управление - с 1.3 на сто (14 млн. лв.). Кредитите за други финансови предприятия намаляват с 1.1 процента (54 млн. лв.)

Депозитите в банковата система отчитат месечно нарастване с 1.2 процента или 1.2 млрд. лв.. Общият им размер е 102.3 млрд. лв. Депозитите на домакинства се увеличават с 0.8 процента (456 млн. лв.), а тези на нефинансови предприятия - с 2.2 на сто (668 млн. лв.). Увеличават се също депозитите на другите финансови предприятия (с 2.8 на сто или 100 млн. лв.) и на кредитните институции (с 1.1 на сто, 43 млн. лв.). С 3.4% намаляват депозитите на сектор държавно управление, което прави 89 млн. лв. Собственият капитал в баланса на банковата система в края на ноември възлиза на 15.3 млрд. лв. и е със 100 млн. лв. (0.7 процента) повече спрямо края на октомври.

 Общо 105 081 искания са подадени до 30 ноември за отсрочване на задължения по въведения кредитен мораториум във връзка с пандемията от коронавирус. Брутна балансова стойност на задълженията по тези искания е 9 257 млн. лв., и одобрени общо 86 184 броя с общ брутен размер 8223 млн. лв