Пловдивският бизнесмен Иван Къндев обвини в лъжа собственика на „Гербера“ ООД Георги Чалъмов. Къндев твърди, че строителният предприемач публично изнася неверни факти относно казуса с новия мегакомплекс близост до индустриалната зона на Тракия.

Темата се завихри преди дни, когато собственици на предприятия за чисто производство срещу строителната площадка сигнализираха за възможни злоупотреби със съдействието на длъжностни лица от Община Пловдив и контролните органи. По думите им построяването на жилищни сгради до бившия завод „Оптела“ може да унищожи цяла индустрия в зоната. Последва опровержение от страна на „Гербера“ ООД“, в което предприемачът отхвърля обвиненията в разпънат над него „институционален чадър“ и законови нарушения.

Последва ответна реакция и от Къндев. Бизнесменът застана срещу 8 конкретни изказвания на Чалъмов, отправени в интервюто пред TrafficNews. Най-общо според Къндев „Гербера“ ООД лъже за това, че всичко при строителния процес се извършва съгласно разрешителните за строеж. Лъже, че не получава подкрепата на длъжностни лица от Община Пловдив, ЕСУТ и контролните институции. Лъже, че постояването на жилищен комплекс в близост до предприятията за чисто производство не застрашава дейността им. Както и лъже за това, потенциалните засегнати страни не са опитали да възразят срещу процедурата на по-ранен етап.

На този етап, ние искрено се забавлявахме с изказванията на Георги Чалъмов и проектантката арх. Надка Георгиева, защото твърденията им са напълно неверни. Ние разполагаме с всички документи, за да докажем това“, заявява Иван Къндев.

"Гербера" отрече да има нарушения при новия му мегакомплекс в "Тракия": Никой не ми вярва, че зад мен не стоят хораСтроителният предприемат Георги Чалъмов твърди, че няма нарушения в ЗУТ и никой от Община Пловдив не му съдейства

Ето и по-подробните му твърдения по опорни точки:

Според Къндев за промяната на статута на зона в новия ОУП не са били изготвяни проучвания. „Няма задължителното съгласуване в РИОСВ. Също така тази промяна дори не е упомената в екологичната оценка към новия ОУП на град Пловдив. В опорния план ОУП, в които се отбелязват всички променени зони, нашата зона не е маркирана“, казва той.

Той е категоричен, че промяна в предназначението на зоната е станало именно заради щения на „Гербера“ след закупуване на парцела, за да построи там мегакомплекса.

„През 2017г. „Гербера“ ООД закупува няколко имота от бившия завод „Оптела“. Преназначението на имотите, когато ги е закупил, е за делово обслужване и за производствено-складова дейност и само на един малък имот, по-малко от 20%, е разрешено жилищно застрояване. Също така, въпросното позволено жилищно застрояване трябва да е в допустимите от ОУП и законите норми –  от 10 до 15м жилищно застрояване със спазване на отстояния. За сравнение на „Гербера“ ООД през 2020г. реално му е разрешено 100% обитаемо застрояване с 16 етажни сгради, високи 48 м., без спазване на отстояния“, казва той.

Опровержение за височината на сградите:

„От обемното устройствено проучване от 2020г. ясно се вижда, че са одобрени 11 ет. сгради, а от снимките направени през лятото на място се вижда, че реално са построени 14 етажа. При това те се продават като 14 етажа още от 2022г, видимо дори на сайта им. Едва на 19 септември 2023г. ЕСУТ противозаконно одобрява нов ПУП-ПРЗ, който следва това, което вече е построено незаконно. Ако все пак засегнем и твърдението на Чалъмов за 12-ят етаж на част от сградите, може да видите, че в чл. 24 ал.2 от ЗУТ е записано, че не се броят етажи, които са под 45 градусова линия от края на сградата. От снимките ясно се вижда, че има отдръпване само от страната на улицата, но не и от другите страни на сградата. Което е фактическо нарушение на чл.24 ал.2 от ЗУТ.“, завява бизнесменът.

Опровержение за чистотата на въздуха:

„Не е вярно твърдението на Чалъмов, че производствата може да са непосредствено до жилищни сгради. Даже имаме и официални измервания за това. Даваме като доказателство, изрично поискано от нас, официално становище от РИОСВ. От него става ясно, че вентилацията на производствените газове трябва задължително да отговаря на Наредба 1 от ЗКАВ. В нашия случай в радиус от минимум 50 м. около производствената сграда не може да има жилищна сграда по висока от 7м. От геодезично заснемане и от чертежите на обемното проучване, ясно се вижда, че сградите на „Гербера“ ООД са по-близо и не отговарят на закона. Те са високи 29 м. вместо да са високи 7 м. Което значи, че вентилационните производствени газовете ще се дишат от живущите. Също така имаме и официални протоколи от измервания на оторизирани лаборатории.“

Опровержение за липса на навременна реакция от страна на собствениците на сгради в съседство:

„Не е вярно твърдението на Чалъмов и арх. Георгиева, че производствените предприятия не са възразили срещу промяната на преназначението на неговият имот. От протоколи на се вижда, че производствените предприятия са възразили, но ЕСУТ не се съобразил с тях и в нарушение на закона през 2020г. е одобрил ПУП-ПРЗ на „Геребра“ ООД. От същите протоколи е видно, че за промяната не са уведомени други производствени предприятия, което също е нарушение на закона, защото ако бяхме уведомени, сега нямаше да го има този противозаконен ПУП-ПРЗ на „Гербера“ ООД. Нещо повече, въпреки че лично уведомихме ЕСУТ за нарушенията на отстоянията от производствените сгради, на 19.09.2023 отново в нарушение на законите и без да ни уведомят, ЕСУТ одобрява нов ПУП-ПРЗ, с което му узаконяват вече построените сгради. След толкова много нарушения и то все в негова полза, как да няма „силно обосновани съмнения“ за корупция?

Опровержение на твърдението, че зад „Гербера“ ООД не стои никой:

Не е вярно твърдението на Чалъмов, че няма „Институционален чадър“ и че институциите са направили проверки и както той казва и че не са открили нищо нередно. РДНСК Пловдив вече повече от 3 месеца не е направило проверка и да ни уведоми за резултатите. Най-вероятно ги е страх да направят проверката, която трябваше да приключи на 12.2023г, а още няма резултат, от който да казва, че всичко е наред? Окръжен прокурор отказа досъдебно производство на базата на неверни твърдения и без аргументи. След жалбата до апелативна прокуратура, проверката още не се завършила и също още няма резултат, от който да казва, че всичко е наред? Точно, защото има документи за всичките толкова много явни и груби нарушения на законите, компетентните институции не желаят да си изпълнят служебните задължения и да направят необходимите проверки в срок. Това ясно ни показва, че има „Институционален чадър“.

Пловдивски бизнесмен: „Гербера” унищожава индустриална зона с незаконен мега комплексТова е пример за потресаваща корупция, ще сезираме главния прокурор, заяви Иван Къндев

 

Ето хронологията на устройственото планиране и характеристики, която екипът на "Гербера" ООД предостави в отговор на запитване на TrafficNews. 

Със Заявления №№18Ф6751-1/02.10.2018г. и 18Ф6751-2/05.04.2019г. на „Гербера” ООД е стартирана процедура по изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на част от кв.89-нов по плана на ЖР „Тракия” гр. Пловдив в обхват : УПИ IX-540.1092, УПИ VII 540.1083 и УПИ X-540.1077.

С Протокол № 18, т.12/15.05.2019г. на ЕСУТ при община Пловдив е разгледано предложението за изменение на ПУП

Със Заповед №19ОА-1301/06.06.2019г. на Кмета на община Пловдив е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ в горния обхват.

Със Заповед №20ОА-115/20.01.2020г. е одобрен Проект за изменение на ПУП, с който са обединени, посочените в обхвата имоти, в един урегулиран поземлен имот - VII - 540.1502,обществено-обслужващо и жилищно застрояване. Устройствената зона е Смфп, с устройствени показатели: Височина-до 16ет /48м/, Плътност на застрояване /Пзастр/ - до 50%, Интензивност на застрояване /Кинт/ - до 4, Процент на озеленяване /Позел/ - над 25%, жилищно застрояване – до 20%. Този ПУП е одобрен в условията на действие и прилагане на Общия устройствен план /ОУП/ на община Пловдив, одобрен с Решение №375, взето с Протокол №16 от 05.09.2007г. на Общински съвет – Пловдив, а това е императивно заложено в нормите на чл. 103, ал.3 и ал.4 и чл.104, ал.1 от ЗУТ. Административното производство по одобряване на проекта е приключило без възражения, заповедта е издадена при пълно съблюдаване на ЗУТ и свързаните с него законови и подзаконови нормативни актове.

Територията, в която попада горния имот, е ЖР „Тракия” , който е изключително с жилищен, обществен и социален характер., за разлика от Югоизточна индустриална зона, която се намира на юг от бул. Цар Симеон. В тази връзка , с изменението на ОУП на община Пловдив, одобрено с Решение №521, взето с Протокол №22 от 24.11.2022г. на общински съвет-Пловдив, е установена устройствена зона Смф1. В територията на жилищен район „Тракия” , както и във всяка жилищна зона, са допустими освен жилищни и обществени дейности и такива, които представляват „сгради за безвредни производствени дейности” /Наредба №7 за ПНУОВТУЗ/

С последваща заповед №23ОА-2354/19.09.2023г. на кмета на община Пловдив е одобрен ПУП за обединяване на ПИ 56784.540.1502 и ПИ 56784.540.1080 в общ урегулиран поземлен имот , в условията на прилагане на изменение на ОУП-Пловдив с устройствени показатели за зона Смф1: Височина - до 16ет /48м/, Плътност на застрояване /Пзастр/ - до 50%, Интензивност на застрояване /Кинт/ - до 3,5, Процент на озеленяване /Позел/ - над 30%, паркиране -100%.

Строителството, което се реализира в имота, е в съответствие с одобрени инвестиционни проекти на база издадена виза за проучване и проектиране, която е копие от действащия ПУП / чл.140 от ЗУТ/ и Разрешение за строеж.

Предварителният проект на изменение на ОУП-Пловдив е внесен за разглеждане в община Пловдив на 21.10.2021г., представен пред общинската администрация, заинтересовани ведомства, експлоатационни дружества и др. на 14.02.2020г. и 21.02.2020г. От този момент нататък следват обществени обсъждания, съгласувания, както и приемане в общинската администрация на предложения, мнения, възражения на ведомства, институции, юридически и физически лица. С Протокол №32 от 01.10.2021г. на ЕСУТ при община Пловдив са разгледани постъпилите заявления и са приети решения и препоръки за изпълнение от проектантския колектив. С Протокол №26 от 31.09.2022г. е разгледано изпълнението на препоръките от предния протокол, както и постъпили нови предложения. С Решение №521, взето с Протокол №22 от 24.11.2022г. на общински съвет-Пловдив е одобрен Проект за изменение на ОУП на гр. Пловдив, ведно с устройствени зони, устройствени показатели и правила и нормативи за прилагане, след което по съответния ред е съобщен в Държавен вестник. Видно от тази информация, всяко заинтересовано лице е имало възможност да направи предложение, възражение и да участва в обществените обсъждания на плана, които са били достъпни за всеки.

За имотите, на юг от гореописаните, собственост на „Гербера” ООД е известно, че съгласно действащия План за регулация са с предназначение „обществено и делово обслужване” и това е така още при придобиване на собствеността, а не „производствена и складова дейност”, както се твърди от жалбоподателя. Устройствената зона е Смф1 /смесена многофункционална зона/ съгласно изменение на ОУП-Пловдив. Последващите изменения на подробния устройствен план за територията се съобразяват с одобреното изменение на ОУП.

За поземлен имот 56784.540.1093 – собственост на жалбоподателя, е отреден УПИ Х VII-540.1093,производствена и складова дейност. Имотът е с площ 558 кв.м, застроена площ – 401 кв.м. В останалите 157 кв.м трябва да има озеленяване и паркиране, изискващо се по нормативната уредба. На място може да се провери как е решен този въпрос, предвид производствената дейност, която се извършва в имота.

 

 

Очаквайте подробности!