Развъдник за риба в Пловдивско осъди Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БДИБР/ заради неправилно наложени такси. Дружеството се занимава с отглеждане и пласмент на дъгова пъстърва и разполага със собствено стопанство в района на Карлово. Рибарникът е разположен на подбалканския път близо до Калофер.

Припомняме, че „Бяла река – ВЕЦ“ ООД заведе дело срещу институцията, като в основата на правния спор е дали в действителност стопанство трябва да изплати сумите то 40 000лв.. Те са приложени заради ползване на дере „Гьопса“ /р. Марица/, където рибовъдникът излива пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води. Това става чрез разрешително, издадено именно от Басейнова дирекция.

Басейнова дирекция наложи близо 40 000лв. такси на развъдник за пъстърва край КалоферРибовъдната база "Бяла река" прехвърли спора пред Темида

Както медията ни писа, първоначално делото бе разгледано от Административен съд-Пловдив, където магистратите установиха, че спорът е изцяло правен и се свежда до тълкуване на Закона за водите. В него е записано, че обектите от типа аквакултури и свързани с тях дейности са освободени от тези налози. Басейнова дирекция да смяташе, че „Бяла река-ВЕЦ“ не се числи към тях и следва да изплати за дейността си над 40 000лв. със задна дата. Административния съд обаче постанови обратното и освободи дружеството от финансовата тежест.

Решението на първоинстанционния съд бе обжалвано от БДИБР, която препрати спора към ВАС. Върховните магистрати са категорични, че развъдникът за пъстърва край Калофер попада в категорията аквакултури и не подлежи на такса заради разрешителното да зауства отпадни води в „Гьопса“. Базира решението си на предходни дела с подобен спор, в който дружества са били освобождавани от налозите, начислено със същия мотив от „Басейнова дирекция“.

Предвид това Върховния административен съд окончателно оставя в сила решението на пловдивските магистрати и постановява, че институцията трябва да поеме разноските по делото, възлизащи на 3820 лв..

Припомняме, че наскоро фирмата, като титуляр на разрешително за заустване във воден обект, бе наказана от РИОСВ затова, че не спазва задължението да поддържа необходимото качество на водата. При проверка бе установено, че има изхвърлени отпадъчни води, което нарушава емисионните норми и изисквания. По тази причина на „Бела река-ВЕЦ“ бе наложена имуществената санкция в размер на 5500 лева.

Екоинспекцията наказа с глоба рибовъдно дружество в Пловдивско заради замърсяване„Бяла река-ВЕЦ" е извършило второ нарушение по Закона за водите