Собствениците на известния ресторант развъдник „Бела река“ край Калофер влезнаха в правен спор с шефа на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Дружеството „Бяла река - ВЕЦ“ ООД, на което е регистрирано рибовъдното стопанство, е завело жалба пред Административен съд, с която възразява срещу близо 40 000лв. такси.

Управителят на фирмата Николай Щерев е обжалвал акт на директора на БДИБР, издаден в началото на март тази година. Чрез него им се налагат имуществена санкция за замърсяване за заустване на отпадъчни води в рамките на цялата 2021 година. Общата сума възлиза на близо 35 700 лв. и лихви за периода до съставяне на акта за близо 3 900лв.

От своя страна, дирекцията е изпратила становище, в което казва, че жалбата на Щерев е неоснователна.

След като магистратите пристъпили към разглеждане на спора, установили, че той е изцяло правен и се свежда до тълкуване на Закона за водите, в частта кои обекти подлежат на такси за ползване на води и кои са освободени от нея. В хода на делото е установено, че „Бяла река“ има издадено разрешително от Басейнова дирекция, с което ѝ е дадено правото да ползва дере „Гьопса“ /р. Марица/ за битово-фекални и отпадъчни води на предприятието им за преработка на риба и рибовъдната база.

Двете страни обаче спорят дали развъдникът за пъстърва следва да се разглежда част от обектите, които попадат в раздел на тъй наречените „аквакултури“ – дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях. Последните са освободени от таксите си за замърсяване.

След като разгледали становищата им, магистратите от Административен съд посочват, че обектът на „Бела река-ВЕЦ“ несъмнени попада в понятието "аквакултури и свързаните с тях дейности". В този смисъл решават, че актът на директорът Васил Узунов е незаконосъобразен и като такъв трябва да се отнеми. Нещо повече, посочват, че към същото становище се придържа друго решение - на Върховния административен съд, което касае същия казус на фирмата, но се отнася за друг период.

Затова магистратите отменят акта на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", с което се налагат близо 40 000лв. глоба на ресторанта развъдник. Решението им подлежи на обжалване пред ВАС. Междувременно на БДИБР се присъждат разноските по делото, която ще трябва да изплати на „Бяла река - ВЕЦ“ООД общо 3500 лева.

 

Водеща снимка: Рибовъдник "Бела река"