Екоинспекцията наказа рибовъдно дружество в Пловдивско заради замърсяване. „Бяла река – ВЕЦ“ е получила имуществена санкция заради повторно нарушение на Закона за водите.

Дружеството се занимава с отглеждане и пласмент на дъгова пъстърва и разполага със собствено стопанство в района на Карлово. Рибарникът е разположен на подбалканският път близо до Калофер, а водоизточникът е Бяла река.

Като титуляр на разрешително за заустване фирмата има задължението да поддържа необходимото качество на водата в съответствие с нормативните изисквания и условията. При проверка обаче е установено, че има изхвърлени отпадъчни води, което нарушава емисионните норми и изисквания. На основание чл. 200, ал. 4 от Закона за водите е наложена имуществената санкция в размер на 5500 лева. Максималната имуществена санкция, предвидена от закона за подобно нарушение, е 50 000лв.

„Бяла река-ВЕЦ“ има правото да обжалва наложената глоба.  

Басейнова дирекция наложи близо 40 000лв. такси на развъдник за пъстърва край КалоферРибовъдната база "Бяла река" прехвърли спора пред Темида

Регионалната инспекция по околната среда и водите е посочила в месечния си отчет за септември, че от извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води, се констатират все повече нарушения. "Те са свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние", казва екоинспекцията.

С актове са се сдобил още обект в Съединение. Той е стопанисван от „КАТЕК Електроник България“ ЕООД, а причината отново е заустване на отпадъчни води над заложените индивидуални емисионни ограничения. Нарушението е констатирано с получаване в РИОСВ-Пловдив на протоколи с резултати от проведен контролен мониторинг.

Със същия мотив в средата на септември е издаден акт и на обект в Царацово, който е на дружеството „АВИУС 2003“ ЕООД.

Административна санкция е наложена и на „Напоителни системи“ ЕАД заради неспазване на предписание, наложено от РИОСВ. То е във връзка с това, че длъжностно лице на дружеството не е допуснало на територията на обекта си контролен орган на екоинспекцията, извършващ проверка. Подобно нарушение се наказва с глоба от 2000 до 20 000 лв.

 

Водеща снимка: Личен архив на "Бяла река - ВЕЦ" ООД