Административният съд е обявил за нищожно решението на ОИК, с което бившият кмет на Община "Родопи" Пламен Спасов бе заличен от списъка на общинските съветници. Припомняме, че повод за изключването му стана неговото неявяване на първите две сесии. В мотивите бе изтъкнато,  че той не е положил клетва като съветник. Мястото му в местния парламент бе заето от Величка Стоичкова от квотата на ГЕРБ, което положи клетва на изнесена сесия в село Устина. 

ОИК освободила съветника с мотивите, че не е уведомил комисията за обстоятелствата, които възпрепятстват явяването му на сесиите. Според мотивите, съветникът може да подаде уведомление до председателя, единствено в случай, че е положил клетва. Пламен Спасов обаче, не бил положил клетва, следователно е трябвало да уведоми ОИК. Така се стигнало до заличаването му от списъка на общинските съветници. 

Магистратите обаче са обявили нищожността на решението. Така на практика то не поражда никакъв правен ефект, тъй като е било прието при липса на законоустановен състав. Според съда то е издадено при грубо нарушение, понеже приемане на решение от колективен орган, който не е сформиран по предвидения за това ред, винаги пряко рефлектира върху законовите изисквания и за кворум и мнозинство. Комисията е следвало да бъде в състав от  нечетен брой членове - 13 на брой, а към момента на произнасяне на решението, същата е била в 12-членен състав. В нея не е имало назначен действащ председател. Това е довело до липса на валидно волеизявление на колективния орган, счита съдът. 

Делото трябваше да се гледа на 7-и януари, но заседанието бе отложено за миналата седмица. В съда бяха призовани няколко свидетели. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

Отсвириха Пламен Спасов от Общинския съвет в "Родопи"Екскметът сподели, че не е съгласен с решението