Борис Вълев: Можем да облагородим междублоковите пространства и да изградим зелена система в „Северен”!

Кандидатът за кмет на района от ЗС „Ал. Стамболийски” с визия за комплексна стратегия за зелените пространства

Район „Северен“, Пловдив
16.10.2019 15:30 548 0
Борис Вълев: Можем да облагородим междублоковите пространства и да изградим зелена система в „Северен”!

Една от дефинициите за зелена градска инфраструктура я определя като физическа околна среда, която представлява мрежа от мултифункционални открити пространства и включва представителни паркове, градини, гори, зелени коридори, водни поречия, улични дървета и ландшафт. Зелената система осигурява подобряване качеството на жизнените условия посредством своите урбанистични, ландшафтно-екологични и рекреационно-естетически функции. Озеленените площи се явяват най-естественото и желано място за отдих в градовете за възстановяване на физическите, психическите сили и работоспособността на хората.

Необходимостта от реални възможности за рекреация в естествена среда налага непрекъснато разширяване на възможностите за пълноценно използване на озеленените площи в градовете и подобряване на условията, които те предоставят за пълноценен отдих в „зелена“ среда.

Район „Северен“ е един от най-гъсто населените райони в рамките на община Пловдив, а същевременно е с тенденция за най-малко площи зелени пространства, които да са с обществен достъп. Задоволеността към момента е 4,0 м²/ж, а ОУП резервира 11,2 м²/ж. Това е породено от безразборното строителство и усвояване на зелени площи за жилищно строителство.  Местната власт е най-голям длъжник на жителите на район Северен относно възможностите им за ползване на зелените пространства за отдих, спорт или рекреация.

Основни проблеми, които съществуват, са:

липса на стратегия за цялостно развитие на зелената инфраструктура;

продажба на общински терени и предоставянето им за жилищно строителство;

намаляване обема на видовете работи, необходими за поддържането на озеленените

площи;

амортизирана инфраструктура за отдих с явна необходимост от постоянна ангажираност с поддръжката и обновяването й;

липса на новаторски решения при планиране и изпълнение на конкретни мерки за  озеленяване на градската среда.

Тук възниква въпросът какво се случва при планираните зелени площи за ограничено обществено ползване. Голяма част от тях се превръщат в паркинги поради причината, че инвеститорите намират вратички в закона.

Това са фундаментални предизвикателства, които могат да предизвикат колапс на системата от зелени пространства.  За съжаление в  район Северен няма никаква проектна готовност за паркоустрояване на нови терени. От друга страна, междублоковите пространства са с голям потенциал, но на този етап те са в лош естетически вид.

Тротоарите не са подходящи за придвижване, настилките са амортизирани, кътовете за отдих се нуждаят от реконструкция. Дървесната растителност е в лошо фитосанитарно състояние и е необходима цялостна реконструкция. Храстите и тревните площи се нуждаят от основно обновяване. Пешеходните пространства и площадки са напълно амортизирани, като понастоящем единствено са видими местата, където са били изградени детски площадки, но и те са в лош и дори застрашаващ живота на децата вид.

Ето защо трябва да бъдат предприети спешни мерки по разработване на цялостна и комплексна стратегия, включваща редица дейности по облагородяване на междублоковите пространства, парк „Рибница“, поречието на река „Марица“ и нейното социализиране. Паралелно с това трябва да се обърне внимание на изграждането на нови паркове - „Тодор Каблешков“ и  „Филипово“.

Необходимо е синхронизиране на планираното развитие на зелената инфраструктура с развитието на останалите системи на урбанизираната среда и свързване с обкръжаващата природна среда.

Конкретни мерки, които трябва да се предприемат, са:

осигуряване на регулярно напояване от алтернативни водоизточници, съобразно с нуждите на съществуващото озеленяване чрез изграждане на автоматизирани поливни;

системи в паркове, градини, улични зелени площи;

опазване целостта и характера на парковите площи от нетипични намеси, включително устояване на инвестиционни намерения и жилищно застрояване;

увеличаване количеството на зелените площи чрез изграждане на нови, включително благоустрояване на нереализирани такива и приобщаване на нови територии към съществуващи паркове;

облагородяване на междублоковите пространства и осигуряване на мерки за тяхното запазване за широко ползване от жителите на микро района;

допълване на действащите наредби по отношение на частна и друг вид собственост върху озеленени територии със задължителен характер по отношение на поддържането им в добър вид като неделима част от зелената система;

промяна на действащите наредби по отношение опазване и охрана на зелените площи, осъществяване на контрол върху нарушения и възможност за прилагане на санкции.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

...

Изпрати новина