В понеделник стартират строително-ремонтните дейностите по проекта Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Бюджетът на Проекта е 23 472 018,71 лв., от които 19 951 215, 91 лв. (85%) финансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие и 3 520 802,80 лв. (15%) – национално съфинансиране.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

ПУ „Паисий Хилендарски“ е Партньор по Проекта, заедно с Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов" към БАН, водеща организация е Медицинският университет – Пловдив.

Проектът е насочен към изграждане на иновативна научноизследователска инфраструктура, фокусирана върху интеграцията на научните изследвания с развитието на новите и нововъзникващите технологии. Научноизследователските дейности са в областта на персонализираната медицина, с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативните лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерните технологии и биосензорите.

Научните изследвания са с приложен характер и ще допринесат за повишаване конкурентоспособността на интердисциплинарните изследвания в полза на икономиката и обществото.

За реализиране на целите е планирано значително преустройство и модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, включително подготвителни дейности.

Във връзка с изграждането на Центъра по компетентност ПЕРИМЕД, ПУ „П. Хилендарски“ планира да осъществи реконструкция на съществуващата сграда на ул. Костаки Пеев 21.

Необходимо е да се изградят наново специализирани лаборатории, отговарящи на изисквания за последващо акредитиране, като експериментална база за получаване на пилотни партиди от продукти с приложение като хранителни добавки и за извършване на специализирани анализи по национални и международни стандарти.

Съществуващите помещения са семинарни зали, които трябва да се реконструират в пет лаборатории, както следва:
- лаборатория по молекулярни биомаркери и микробиота;
- лаборатория по имунобиомаркери;
- лаборатория по биокатализа и биологични активни вещества;
- лаборатория по биополимери и нови материали;
- лаборатория по биосензори.

При реконструкцията на лабораториите ще се изгради нова електрическа инсталация, която да отговаря на изискванията за захранване на апаратурата, ще бъде поставена специализирана настилка за химически и микробиологични лаборатории, фаянсова облицовка, водопровод и въздушна инсталация, ще бъдат инсталирани химически камини, предстои също така изграждане на осветление, на чисти помещения за достъп до стерилни помещения и на сервизни помещения (бани и тоалетни), съобразени с изискванията за акредитиране на лаборатории за работа с генно модифицирани микроорганизми и за производство на продукти с приложение за човешка употреба.

Сградата ще бъде преустроена като специализирана изследователска база с ограничен достъп на външни лица за провеждане на изследвания в областта метагеномиката, молекулярната ензимология, биосензорите и новите материали за създаване на нови продукти. Идейният проект е разработен от арх. Богданова и арх. А. Богданов.

След проведената тръжна процедура за строително-монтажните работи по вътрешен ремонт и обзавеждане на сградата на ПУ „Паисий Хилендарски“ на ул. Костаки Пеев №21 за изпълнител бе избран „БИЛДКОМ БГ” ЕООД. Стойността на сключения с фирмата договор е 768 680,56 без ДДС. Периодът на изпълнение на тази дейност 4, етап I, е 120 дни.