COVID-19 ще бъде призната за професионално заболяване в секторите на здравеопазването, социалните грижи и оказването на помощ по домовете, а в условията на пандемия - и в сектори с огнища при дейности с доказан риск от инфекция. Това съгласие е постигнато вчера в Консултативния комитет на ЕС за безопасност и здраве на работното място (ACSH).

Споразумението е важна стъпка за изпълнение на Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021-2027 г., приета от Европейската комисия през юни 2021 г., в която Комисията обяви, че ще актуализира Препоръката на Комисията относно професионалните заболявания, за да включи COVID-19 до края на тази година.

Целта е да се подобрят здравословните и безопасни условия на труд на работниците през идващите години, както и  подготовка за всякакви здравни кризи. Това предполага и засилване на подкрепата за работниците по време на евентуални бъдещи вълни от COVID-19.