Европейската комисия препоръчва на България усилена борба с корупцията, да подобри събирането на данъци чрез целенасочени мерки в области като данъци за горивата и трудови данъци. Да затегне кредитирането, да стабилизира застраховането, да инвестира в иновации, да модернизира здравепазването си и да приобщи ромите.

Необходимо е подобряване на корпоративното управление на дружествата, държавна собственост, чрез приемане и въвеждане в сила на ново законодателство, се посочва в разпространена до медиите оценка на ЕК за периода 2019 – 2020 година.

Според доклада България трябва да осигури стабилността на банковия сектор чрез засилване на надзора, насърчаване на адекватно оценяване на активите, включително банковите гаранции и стимулиране на функционирането на вторичния пазар за необслужвани кредити.

Препоръчва се страната ни да осигури ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с прането на пари, както и да засили небанковия финансов сектор.

В документа чиновниците от Брюксел искат и засилване на стабилността в сектора на автомобилното застраховане, като се предприемат действия срещу пазарните предизвикателства и оставащите структурни слабости.

Посочва се също, че България е сред страните, които трябва продължат корекциите на макроикономическите дисбаланси. През февруари Комисията установи наличието на дисбаланси в 13 държави членки (България, Германия, Ирландия, Испания, Нидерландия, Португалия, Румъния, Франция, Хърватия и Швеция), като в три от тях дисбалансите са прекомерни (Гърция, Италия и Кипър). Както в предходни години тези дисбаланси подлежат на постоянен специален мониторинг в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси.

Европейската комисия призовава страната ни да насочи свързаната с инвестиции икономическа политика към изследвания и иновации, транспорт (най-вече неговата устойчивост), водите, отпадъците и енергийната инфраструктура, както и към енергийната ефективност, като се вземат предвид регионалните неравенства и се подобри бизнес средата.

"България трябва да засили качеството на работната ръка чрез подобряване на уменията, включително дигиталните умения. Следва да се подобрят качеството, адекватността на трудовия пазар, както и обхватността на образованието и обучението, особено на ромите и другите групи в неравностойно положение", пише в документа.

Европейската комисия препоръчва да се вземат мерки за социално включване чрез подобрен достъп до равнопоставена заетост и социални услуги, както и по-добра подкрепа при минималните доходи.

"Следва да се подобри достъпът до здравни услуги, включително като се намалят неофициалните плащания и се вземат мерки срещу недостига на професионалисти в здравеопазването", отбелязва Еврокомисията.