Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I", финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от ведомството. Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинските и районните администрации. саниране

Общият размер на средствата за тази процедура е в размер на 1 129 881 600 лева с ДДС. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 година. Одобрените сгради ще получат до 100 процента безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление "В" на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове; постигане на 30 на сто спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Към настоящия момент едва 7 на сто от площта на обитаваните жилищни сгради (построените след 2010 г. и обновените) е в съответствие със съвременните изисквания за енергийна ефективност. Според извършения преглед на необновените жилищни сгради по енергийни характеристики и потребление на енергия, 90 на сто от необновените сгради се характеризират с най-лоши енергийни характеристики – с класове на енергопотребление E, F и G.

Отпускат 80 млн. лева за новото саниране в Пловдив, соларните панели няма да са допустимиВкарват и съвсем малки жилищни сгради в новата програма