162 са гражданските договори, сключени от Община Пловдив за първата година на управленския мандат. За същият период заплатите на администрацията се е увеличила с 10%. Това заяви секретарят на Община Пловдив Ангелина Топчиева по време на отчета на Община Пловдив във връзка с една година управленски мандат 2019-2023.

„Административното обслужване е свързана пряко с всички зам.-кметове. С началото на мандата бяха анализирани всички дейности на Общината, които тя извършва. Повиши се ефективността на работата на екипите и работните групи.Със заповеди на кмета бяха създадени работни групи, с цел решаването на проблеми в различните звена. Като пример ще дам създаването на кризисния щаб, в който бяха включени експерти от всички звена. Много по-бърз начин решавахме дадени проблеми. Делегирани бяха права на зам.-кметовете, както и бяха разработени процедури за подобряване комуникацията между отделите и дирекциите. Актуализирани бяха основните длъжностни характеристики и оперативния план. Ежемесично се извършва мониторинг на входящите преписки. В съпоставка с 2019 година: 23311 са преписки, сигнали, молби и жалби от граждани и фирми през изминалата година, а пред 2020 година те са 17905. Комуникацията се извършва по другите отворени канали. Наблюдава се повишение на комуникацията онлайн”, заяви Ангелина Топчиева.

Тя се спря и на човешкия ресурс, който основния ресурс на администрацията.

От началото на мандата са направени 229 конкурсни процедури. 210 от тях са по различни проекти.

„Относно заплащането. Към момента средна работна заплата е 900 лева, като тя се определя от класификатор. От 2020 се направи едно увеличение на възнаграждението, което е на база оценка на служителите. Увеличението е в размер на 10%. От 2009-2012 не е имало увеличение на заплати”, добави Топчиева. По думите и в рамките на една година Община Пловдив е сключила 162 граждански договори.

„Това са договори за услуги с физически лица. Когато обемът на работа е твърде голям, то се сключват такива договори.  Тук са включени всички общински предприятия, институти. Бройката е обективна и са за реално извършена дейност. Що се отнася до щатните бройки, финансирани от държавата, то бройката е запазена - 353 души. От тях 52-ма са мъже”, заяви секретарят на Община Пловдив.

Топчиева засегна и темата за човешкия ресурс в общинските предприятия. По думите й към момента 2224 са щатните бройки в предприятията.

„Служителите на Община Пловдив са настанени в 9 сгради. Комуникацията ни се извършва чрез специален софтуер и хардуер. Те са на едно добро ниво, макар да се иска още малко. Връзката без софтуер е немислима. Направен е анализ на мненията на гражданите. Над 90% е удовлетвореността на гражданите. Въведохме някои нови неща. Става дума за софтуер за комуникация с гражданите и нашите отдели”, допълни още Тупчиева.

От началото на годината са цифровизирани 130500 акта за гражданско състояние. Предстои и такова цифровизиране на гражданските бракове. В момента администрацията работят по довършване на проект, който дава възможност за заплащане на актове, фишове и други административни такси.