Новото ръководство на Община Пловдив прекрати обществена поръчка за закупуването на 9 нови метачни машини за 3,7 млн. лева без ДДС. Предметът на поръчката бе за доставка на фабрично нови многофункционални автомобили,  окомплектовани с метачно устройство с всмукател, сметосъбиращ бункер и воден резервоар със система за миене и дезинфекция на улици и тротоари.

Градските власти са намерили два порока в поръчката, които могат да бъдат определени като неизгодни условия за Общината.

Единият е проблемите е свързан с гаранционните условия. Според тях  гаранцията за изпълнението на договора е 5%. След изпълнението на доставката и приемането на автомобилите, 40% от стойността на гаранцията се трансформира в гаранция за гаранционна поддръжка със срок на валидност 30 дни след изтичане на гаранционния срок.“ От цитирания текст, не става ясно на каква база са изчислени тези 40%, които следва да бъдат трансформирани от гаранцията за изпълнение в гаранция за гаранционна поддръжка и дали така получената сума би съответствала на стойността на автомобилите и стойността на гаранционното обслужване.

Другият е свързан с изискването автомобилите да се произведени след 01.01.2023 година без да има ясни мотиви за това. От Община Пловдив смятат, че това е наличие на потенциално ограничаващо изискване.

Очаква се да бъде обявена нова поръчка, като тези пороци бъдат изчистени.

Машините трябва да са  използват от ОП „Чистота”, във връзка с подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване ФПЧ на територията на града. Поръчката бе разделена на две позиции, като първата е за 1,5 млн. лева и е за 3 нови машини. Втората бе за 2,2 млн. лева за сходни автомобили, но с по-малък габарит и резервоар.

В спецификациите е записано, че всяка от машините трябва да има система за измиване с високо налягане – мин. 150 bar,  маркуч за почистване на листа и шахти с дължина мин. 5 метра,  две странични четки с хидравличен реглаж монтирани зад предните колела, цилиндрична централна четка със система за контрол на натиска с  диаметър мин. 310 мм. Също така към четките да има дюзи за вода за контрол на запрашаването, апарат за измиване с възможност за ротация на 180°, бункер за отпадъци и воден резервоар, както и всмукателен канал монтиран в средата на шасито за събиране на прах и отпадъци в сметосъбиращия бункер.

Борят мръсотията в Пловдив с нови дизелови многофункционални машини за 3,7 млн. леваОбщината кандидатства към ПУДООС за закупуването на 9 нови метачки