Съветниците от Демократична България се обърнаха към областния управител на Пловдив  с писмо, в което го призовават да върне решението на  Общинския съвет да бъдат прехвърлени 20 щатни бройки за нови служители от Археологическия музей на Общински институт „Старинен Пловдив”, съобщава Plovdiv Time.

Те посочват, че решението е незаконосъобразно и нарушава както заповед на министъра на културата, така и Закона за културното наследство.

На последната сесия зам.-кметът по финанси Величко Родопски на микрофон направи предложението, цитирайки писмо на министъра на културата от 25 март. От документа ставаше ясно, че допълнителните средства за заплати от държавата са за служители, които трябва да бъдат за Археологическия музей. Те са наемането на нови експерти, които да стопанисват Епископската базилика на Филипопол. В последствие – чрез председателя на групата на ГЕРБ Йордан Илиев, постъпи предложение тези бройки да бъдат насочени към ОИ „Старинен Пловдив”. Предложението бе прието и така на практика бе нарушено и решението на Министерски съвет за новия обект да се грижат специалистите от Археологическия музей.

Любопитното е, че предложението не дойде от местната администрация, която нееднократно заявяваше,че именно „Старинен Пловдив” ще развива дейностите в Базиликата, а от групата съветници на ГЕРБ. Вероятно защото те не носят наказателна отговорност, защото са групов орган.

В писмото си до Областния управител съветниците обръщат внимание върху различния начин на финансиране на регионалните музеи и общинските културни институти и посочват, че е незаконосъобразно средства от държавата, постъпили целево към държавно финансиран музей, да се прехвърлят с решение на Общински съвет към общински културен институт, финансиран от бюджета на общината. Нещо повече: средствата са целеви – за управление на Епископската базилика на Филипопол, която съгласно решение на МС на основа на ЗКН се управлява от Регионалния археологически музей, а ОИ „Старинен Пловдив“ не разполага с права за управление на този обект.

Съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за културното наследство регионалните музеи се финансират „от общините, на чиято територия е седалището им, като за тяхната издръжка се осигуряват целево допълнителни средства от държавния бюджет“, а съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата „Общинските културни институти се финансират от общинския бюджет.“.

При тази законова рамка е видно, че средствата, отпуснати за държавно делегирани дейности за заплати на 20 щатни бройки към Регионалния археологически музей (РАМ), са целеви средства от държавния бюджет, насочени към второстепенния разпоредител – РАМ. Ето защо считаме, че е незаконосъобразно прехвърлянето на тези средства за заплати към структура, чиято издръжка е изцяло общинска, съгласно посочения по-горе текст от ЗЗРК – общинския културен институт „Старинен Пловдив“. В допълнение – в писмото на министъра на културата от 25 март 2021 г. изрично е посочено, че тези средства са .... и не могат да бъдат прехвърляни ...

Нещо повече: средствата са целеви – за управление на Епископската базилика на Филипопол, която съгласно решение на МС на основа на ЗКН се управлява от Регионалния археологически музей, а ОИ „Старинен Пловдив“ не осъществява дейности по този обект.

„Ето защо Ви обръщаме внимание върху така взетото решение и след като се запознаете със същото и въз основа на съдържанието на преписката по приемане на оспореното Решение на ОбС Пловдив, и на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, молим да върнете за ново разглеждане Решение на Общински съвет Пловдив по Предложение вх.№21XI-85/07.04.2021 г. - Утвърдждаване разходите за заплати по месеци в заведенията и дейностите по бюджета на Община Пловдив за 2021 г., или да оспорите същото пред съда”, пишат те.

Предстои да видим дали областният управител ще върне решението или ще го легитимира. Той има правна възможност да упражни контрол за законосъобразността на акта на Общинския съвет в рамките на седем дни, след като го е получил. Общинският съвет пък има 7-дневен срок да придвижи съответните решения до Областна управа.