Административният съд в Пловдив отмени отреждането на парцела зад хотел „Санкт Петербург” за озеленяване при промяната на Общия устройствен план.  Делото бе по жалба на фирмата собственик на парцела – „Парадайс Градън Резиденс”, относно промяната на статута му в „Оз” в изменението на ОУП от 2022 година.

Преди това парцелът от 16 дка попадаше в три различни устройствени показатели – за комплексно застрояване,  терени за образование и здравеопазване и една част за озеленяване.   Отделно собственикът на парцела притежава ПУП, който е за „комплексно застрояване” и позволява 22-етажно строителство.

След протестите в Пловдив през 2019 година, както и неуспешните разговори за закупуването на имота от страна на Общината, казусът утихна.  Така през 2022 година Общинският съвет прие имотът да стана за озеленяване. На практика, ако той бе останал такъв, то градските власти можеха да го отчуждят. В същото време има и решение на ОбС за закупуването на имота директно от собственика.

От  „Парадайс Градън Резиденс” атакуваха решението на ОбС за конкретния имот, като магистратите в Пловдив отсъждат в тяхна полза.  Според тях съществено нарушение на изменението в случая е липсата на конкретни мотиви за допуснатата промяна относно процесния имот.

Не бил  обоснован мотивът, че  в район „Северен” зелени територии не са реализирани досега и в района няма проектна готовност за паркоустрояване на нови терени, което само по себе си е в пълно противоречие с възприетия подход по отношение на имота от 16 дка.

Нещо повече според съдебно-техническата експертиза, която е правена от трима архитекти – зелените площи в район „Северен”, процентно „превишават”  норматива за озеленяване на брой жители, каквото и да значи това.

„В обяснителната записка към ОУП се препоръчва в частта за зелената система да се обърне внимание на булевардите относно начина на напояване и избора на видовете растителност, а за озеленените площи за ограничено обществено ползване се констатира, че са в по-добро състояние в сравнение с останалите райони на града. Процесният терен не е до булевард, така че препоръката очевидно не се отнася до него, а ако се приеме, че е с перспектива да стане озеленена площ за ограничено обществено ползване, то няма тогава обосновка именно в този район да има нужда от такава”, пише в решението на магистратите.

Вторият мотив, който изтъква съдът е, че никъде в оспорваното изменение на ОУП не се установява за  защита на какъв обществен интерес е предвидената промяна, нито е обоснована необходимостта от въвеждането именно на този имот в зона за озеленяване.

В мотивите е записано още:

„Необосновано тук с предвижданията по изменение на ОУП се стига и до ограничаване на правото на собственост, защото с отреждането изцяло за озеленена територия за широко обществено ползване, несъмнено ще е невъзможно реализирането на мероприятия, а единствено възможно ще е бъдещото несигурно очакване на отчуждаването на терена”. Говори се, че частната собственост не е защитена, като има нужда от поставянето на равенство между нея и обществения интерес.

Така съдът е отменил промяната на ОУП за процесия имот, собственост на „Парадайс Градън Резиденс” с едноличен собственик на капитала Байрям Солак.

Община  Пловдив ще трябва да плати и разноските по делото  в размер на 13 500 лева, от които 4800 лева адвокатски хонорар. Защитник на фирмата в съда бе бившият вътрешен министър Иван Демерджиев.

Община Пловдив има 14 дни да обжалва решението във Върховния Административен съд.