На 15.09.2020г. бе направена първа копка по проект „Изграждане на Физкултурен салон  в Основно училище "Граф Игнатиев", с. Граф Игнатиево“ с бенефициент Община Марица. Проектът е на стойност 194 976.03лв. и е с изцяло безвъмездно финансиране, осигурено чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група-Община Марица.

Проектът е по процедура №BG06RDNP001-19.032 „МИГ-Община Марица“ - Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Кметът на община „Марица“ г-н Димитър Иванов, кметът на с. Граф Игнатиево г-н Нестор Чочев и директорът на ОУ „Граф Н. Игнатиев“ г-жа Даниела Петкова направиха символична първа копка, с която дадоха старт на строежа на спортното съоръжение.

Основната цел на проекта е да се подобри публичната инфраструктура в областта на физическото възпитание и спорта, като се изгради физкултурен салон в Основно училище "Граф Игнатиев", с. Граф Игнатиево. Училището разполага единствено със спортна площадка и изграждането на физкултурен салон ще даде възможност на децата, учащи там, да развиват своята двигателна активност и в закрита среда. Физкултурният салон ще бъде място, където ще се провеждат различни междуучилищни мероприятия и състезания.

На събитието присъстваха зам.-кметът и Председател на УС на СНЦ „МИГ-Община Марица“ г-жа Гергана Титюкова, членовете на екипа на МИГ-Община Марица, зам.-кметовете г-н Петър Минков и г-н Николай Стаматов, кметове на населени места и общински съветници.

СНЦ „Местна инициативна група - Община Марица“ изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие съгласно Споразумение № РД 50-195/29.11.2016г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие"

Местните инициативни групи (МИГ) са създадени, благодарение на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), който се прилага успешно на територията на целия Европейски съюз. Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават местни групи за действие за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.