Област Пловдив е първенец по най-много жилищни сгради в страната. В областта има построени - 157 403 жилищни сгради, или 7.4% от жилищния сграден фонд в страната. Жилищните сгради в страната към 7 септември 2021 г. са 2 123 142. В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради се е увеличил с 62 397, или с 3.0%.

По брой сгради веднага след Пловдив се нарежда област София със 141 638 жилищни сгради, или 6.7% от жилищния сграден фонд в страната, и София (столица) - 118 595 или 5.6%. Това показват данните от Националното преброяване, което се проведе на 7 септември 2021 година, но едва сега започна да се публикуват данни, засягащи жилищата у нас.

Статистиката показва, че за 10 години в Пловдив и областта жилищните сгради са се увеличили с 7486. Предвид, че междувременно е имало и съборено съществуващи сгради, реалният брой на новото строителство трябва да е по-голям. 

По този показател води столицата, където сградите са се с 16 899 повече спрямо 2011 година или 16,6% ръст, който е рекорден за страната. Бургас и Варна също отчитат по-голямо увеличение на сградния жилищен фонд спрямо Пловдив. 

Изключително интересен феномен е, че Пловдив е градът с най-много едноетажни и двуетажни къщи. От 157 403 жилищни сгради, 74 427 са едноетажни, 67 730 двуетажни, 8038 триетажни,  2516 са четириетажните, 1978 пететажните кооперация и 2713 шест и повече етажните жилищни блокове. По първите два показателя областта държи абсолютен рекорд, макар и да не сме свикнали да слагаме името на града и областта в едно изречение с ниско строителство. 

Всъщност показателите за най-много едноетажни и двуетажни жилищни сгради идват заради множеството близки села около Пловдив, които създават истински конгломерат в града. Освен това, частта от Родопите, която попада в област Пловдив, е богата на вилни селца, където също преобладава такова строителство. 

В национален план

Като цяло в страната къщите са 1 858 596 бр., или 87.5% от сградите, жилищните блокове, кооперациите - 83 382, или 3.9%, а вилите - 109 542, или 5.2%.

Над една трета от жилищните сгради в страната (34.8%) са построени до 1959 г., следват построените през периода 1960 - 1969 г. - 20.8%. Построените през 2010 - 2021 г. са 3.8%.

В градовете, приблизително еднакъв е делът на жилищните сгради построени до 1959 г. и през периода 1960 - 1969 г., съответно 22.8% и 21.8%., а най-нисък е относителният дял на построените през периода 2010 - 2021 г. - 5.2%.

В селата 42.4% от жилищните сгради са построени до 1959 г., следвани от построените през периода 1960 - 1969 г. - 20.2%, докато най-малко са построените през 2010 - 2021 г. - 2.9%.

По време на преброяването през 2021 г. за първи път се наблюдава наличието в жилищните сгради на обекти, които се ползват за нежилищни цели. В 6.5% от жилищните сгради има помещения за общо ползване от живущите, в 5.8% - гаражи и общи паркинги, в 2.8% - помещения за осъществяване на стопанска или друга дейност, в 0.1% - помещения за творческа и научна дейност, а в 2.1% - други обекти, които се ползват за нежилищни цели. Поне един от изброените обекти имат 14.7% от жилищните сгради в страната.

 

Половината сгради в страната са необитаеми.

Oбитаваните жилищни сгради са 1 152 978, или 54.3% от всички жилищни сгради. За сравнение през 2011 г. те са били 73.1%. В градовете обитаваните сгради са 535 407, или 64.9% от всички сгради, а в селата - 617 571, или 47.6%. За сравнение през 2011 г. обитаваните сгради в градовете са били - 83.7%, а в селата - 66.8%. Обитаваните сгради намаляват както в градовете, така и в селата, съответно с 18.8 и 19.2 процентни пункта.

 

Все още се очаква НСИ да излезе с отворени данни за това колко са къщите и блоковете по градове и области, колко от тях са обитаеми, кога са построени и с подробна информация за самите жилища.