Девет нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми на български и английски език ще бъдат реализирани по проект „ОМНИА”. Студентите ще се обучават във все по-необходимите в нашето съвремие „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медикодиагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Диететика“, „Иновативни лекарства“, „Предприемачество и иновации във фармацевтичния бизнес“, „Биостатистика“, „Палиативна медицина“, „Гериатрия“, „Медицина, психология и вяра“. В рамките на проекта ще бъдат обучени около 100 магистри и докторанти, като първите студенти ще бъдат приети през академичната 2022/2023 година и завършилите успешно ще получат за първи път в България една диплома, издадена от два или три университета. Това стана ясно по време на представянето на проекта днес в Аудиторния комплекс на Медицински университет – Пловдив.

В проекта участват Медицинските университети в Пловдив, София и Плевен, Националният център по заразни и паразитни болести, Институтът по молекулярна биология на БАН, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Университетът по хранителни технологии, Националната спортна академия и Тракийският университет - Стара Загора, които обединиха усилия, за да стартират нова ера във висшето образование в България. Партньори са и университети от Гърция, Франция и Италия. 

Изпълнението на проект ОМНИА, финансиран по процедура „Модернизация на висшите училища“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е предвидено да завърши до края на 2023 година. Безвъзмездната финансова помощ по ОП НОИР и Европейския социален фонд е в размер на 4 762 516 лева.

„Чрез този проект, разработен още миналата година, ние получаваме финансиране за разработването на няколко съвместни програми между партньорите. Те са ориентирани към обучението на студенти, които са биолози, ще изучават спецификата на лабораторната диагностика в медицината, по микробиология, имунология, вирусология, паразитология. Част от тези програми имат фокус и върху психологията. Имаме програми, които са ориентирани към увеличаване обмена на студенти с чуждестранни партньори, както и кариерни борси за студенти, които да се ориентират в по-нанатъчното си професионални развитие”, посочи ректорът на Медицински университет - Пловдив проф. Мариана Мурджева.

Тя обясни, че акцент е и цялостната дигитализация на обучението. Също така се центрира вниманието и върху професионалното развитие на преподавателите с обмените, които се предвиждат в чужбина, допълни проф. Мурджева.

„Проектът е уникален, защото ще се разработят специалности, каквито до момента в България не е имало. Това е съвместен общ труд на всички университети в България, които участват в този проект. Ще бъде много полезно за развитието на бъдещите студенти. Ще имаме съвместни програми заедно с бизнеса, ще правим кариерни борси, мобилности между университетите, както в България, така и в чужбина. Така че това е бъдещето на новия съвременен университет”, посочи и зам.-ректорът по Международно сътрудничество и проекта дейност проф. Диляна Вичева.

Тя даде пример, че специалност като „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология” например е изключително полезна, тъй като в момента у нас има над 1000 спортни клуба, а няма обучени лекари, които да се грижат за спортистите.

„Физиологията на спортистите е много по-различна от нашата. Така че тази програма е много полезна за спортното развитие и изобщо физиотерапията и спортната дейност в България”, каза проф. Вичева.

Друга изключително важна програма е „Гериатрията”, тъй като с напредване на възрастта застарява физиология, клетки, застаряват всички останали процеси, и възрастните хора изискват специални грижи.

Докторска програма „Вяра, психология и медицина” пък ще учи студентите как да разговарят с болните, как да изслушват проблемите им и да бъдат съпричастни, допълни проф. Вичева.

В рамките на проектните дейности МУ-Пловдив ще въведе иновативни практики за споделяне на ресурси и ще изгради виртуален университет МЕДТЕХ, който ще предложи богати възможности, както за преподаватели, така и за студенти.

С изграждането на МЕДТЕХ ще бъде надградена съществуващата онлайн среда за обучение, което ще даде възможност на преподаватели и студенти да използват иновативна образователна инфраструктура чрез обединяването на облачни технологии, зали за създаване на дигитално учебно съдържание, контролирано електронно изпитване и провеждане на уебинари. МУ – Пловдив ще увеличи капацитета на дисковите масиви за архив на данни и ще завърши изграждането на Центъра за електронно и дистанционно обучение.

Бъдещите фармацевти ще получат възможност да осъществят практика в новата виртуална лаборатория „чиста стая“. По този начин Фармацевтичният факултет на МУ-Пловдив ще се нареди сред водещите Европейски университети, които прилагат иновативни инструменти за преподаване и индивидуално учене чрез изкуствен интелект и виртуална реалност в новосъздадения „Pharma Sim Centre“.

Кариерното развитие на преподаватели и студенти ще бъде насърчено чрез предвидените обучения за повишаване на дигиталните умения и надграждане на професионалните компетенции по чужди езици. В подкрепа на професионалното развитие на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени ще бъдат продължени добрите практики на
програма „Еразъм+“ и „Мария Кюри“ за мобилност за обучение, преподаване, практика и научноизследователска дейност в асоциираните по проекта партньорски университети от Франция, Италия и Гърция.

Създаването на мрежа на кариерните центрове на партньорските университети ще създаде условия за по-продуктивна връзка на бизнеса и студентите, а обучението по предприемачество и кариерно изграждане, планирано в рамките на проекта, ще даде възможност на около 1800 студенти от 9 български научни институции да получат ценни знания и умения за тяхната бъдеща реализация на пазара на труда, осъществяването на предприемаческите им идеи, създаването и развитието на собствен бизнес.

В името на проекта ОМНИА (лат. – „всичко”) се вплита стремежът на МУ-Пловдив и неговите партньори да обгърне всички аспекти на съвременния живот – от обучението на студенти до тяхната реализация. Това е ключът за градежа и бъдещето академично развитие на българските модерни университети.