Сдружение с нестопанска цел МИГ Перущица-Родопи обявява прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване

BG06RDNP001-19.427 МИГ Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Перущица-Родопи ”, чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ  и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-137/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР

СДРУЖЕНИЕ “МИГ Перущица-Родопи”

обявява Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.427 МИГ Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

СНЦ “Местна инициативна група Перущица-Родопи”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Основната цел на настоящата процедура е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително - преработвателната промишленост на територията на МИГ Перущица-Родопи чрез:

 • По-добро използване на факторите за производство;
 • Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 • Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • Постигане на съответствие със стандартите на европейския съюз (ес);
 • Подобряване опазването на околната среда и

Принос за постигане на приоритет І - развитие и диверсификация на земеделието /с приоритет лозарство и овощарство/ и икономическите дейности и подобряване конкурентоспособността на местните продукти от СВОМР на МИГ.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати: 

*Земеделски стопани (Земеделски производители: физически лица с постоянен адрес на територията на общините Перущица или Родопи и еднолични търговци и юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на общините Перущица или Родопи);

*Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г. (групите производители, признатите организации на производители, както и всички техни членове следва да са със седалище и адрес на регистрация на територията на общините Перущица или Родопи)

*Еднолични търговци и юридически лица, различни от горните кандидати, със седалище и адрес на управление на територията на общините Перущица или Родопи.

Допустими дейности:

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се предоставя подкрепа за новосъздадени и съществуващи предприятия за инвестиции в материални и нематериални активи, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието. Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с:

 • Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;
 • Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти.

Подкрепата ще бъде насочена към:

 • Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 • Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 • Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ес, и/или
 • Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 • Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 • Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 • Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 • Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 • Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Финансова помощ по процедурата се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

 1. Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 2. Месо и месни продукти;
 3. Плодове и зеленчуци, включително гъби;
 4. Пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 6. Растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 8. Готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 9. Гроздова мъст, вино и оцет.

 Продуктите/суровините от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от ДФЕС,

Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Перущица и Родопи.

 

Допустими разходи:

Разходи за материални и нематериални инвестиции:

 1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 3. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
 4. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 5. Разходите по изготвяне на планове за управление на горите или еквивалентни на тях инструменти;
 6. Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

 

Периоди за прием:

Начало на прием за първи  срок: 04.08.2020 г.   Първи краен срок: 08.09.2020 година, 17:00 часа.

Начало на прием за втори срок : 23.12.2020 г. Втори краен срок: 01.02.2021 г. 17.00 часа.

Вторият прием ще се проведе при наличие на остатъчен финансов ресурс след провеждане на първия прием по процедурата.

 

Бюджет на приема:

Размер на БФП (бюджет на приема) процедурата е 400 000,00 лева

Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за един проект:

 

РАЗМЕР НА ОБЩИТЕ ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ:

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект е 19 558 лева.

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект е 391 160 лева.

 

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ:

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 9779 лева.

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 195 580 лева.

Интензитет на подпомагане за всички проекти е 50% от общите допустими разходи за проекта.

Процент на съфинансиране на проекти по мярката към Стратегията за ВОМР:

Интензитет на подпомагане за всички проекти е 50% от общите допустими разходи за проекта.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

Критерии за оценка на проекти по подмярка 4.2. от СВОМР и тяхната тежест

 1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности:

Проектът е свързан с инвестиции за преработка на суровини от сектори „Плодове” и „Зеленчуци”  в т.ч. и винено грозде

20

Проектът е свързан с инвестиции за преработка на суровини извън посочените

10

Максимален брой точки по критерий 1:

20

 1. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост на територията на МИГ :

За проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейност:

До 5 нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане

5

От 6 до 10 нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане

10

Над  10 работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане

20

Максимален брой точки по критерий 2

20

За проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност.

До 5 (съществуващи раб. места + не по-малко от 2 нови раб. места)

5

От 6 до 10 (същ. раб. места плюс не по-малко от 4 нови раб. места)

10

Над 10 (същ. раб. места плюс не по-малко от 8 нови раб. места) раб. места - 20 т

20

Максимален брой точки по критерий 2:

20

 1. Опит на кандидата в дейността, за която кандидатства:

Проектът е свързан с инвестиции които водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието

10

Максимален брой точки по критерий 3:

10

 1. Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието

10

 1. Проектът е свързан с инвестиции които водят до постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса

10

 1. Проектът е свързан с инвестиции за преработка и производство на сертифицирани биологични продукти

10

 1. Проектът е подаден от кандидат, които не е получавал финансова помощ от ЕЗФРСР за проекти с подобен предмет на дейнсот през последните 3 години преди датата на кандидатстване

10

 1. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение (когато кандидатите са юридически лица минимум 50% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически лица от уязвимите групи):

10

Максимален брои точки

100

 

Техническата и финансова оценка на проектните предложения се извършва съгласно методика за оценка, включена в Условията за кандидатстване и в Приложение № 2 към документите за информация, в които детайлно е описан начина на прилагане на критериите за оценка/подбор и документите,  на базата,  на които се присъждат точки по съответния критерий.

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 15 т.

Лица за контакт от МИГ Перущица-Родопи:

Изпълнителен директор на МИГ – Даниела Салкина, тел. 0885202428

Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Стефка Кръстева, тел. 0877538893.

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

-       в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg

-       на електронната страница на МИГ Перущица-Родопи на интернет адрес https://mig-p-r.org/

 -       в офиса на МИГ на адрес: с.Брестовица, община Родопи, пл.Съединиение № 1.

 

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.