СНЦ „МИГ-Община Марица“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка М02 „Активно включване – младежи” от стратегията за ВОМР на МИГ-Община Марица посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.101- МИГ-Община Марица М02 „Активно включване – младежи”

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е:

Интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително (в т.ч. безработни младежи с основна или по-ниска образователна степен; безработни младежи със завършено средно или висше образование).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ на ОП РЧР 2014 – 2020г.“

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Община Марица.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и др. подкрепящи услуги за заетост.
  2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.
  3. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова.
  4. Наемане на безработни лица от целевата група за период до 6 месеца
  5. Закупуване на оборудване и обзавеждане, адаптиране на новосъздадени работни места

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и на http://leader-maritsa.eu/ към документите по процедурата

Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 31.10.2020г., 17:00ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg