Жители на квартал „Долни Воден“ на Асеновград алармираха, че горският масив в покрайнините на населеното място може да бъде засегнат с цел строителство в района.

С TrafficNews се свързаха група асеновградчани, поели инициатива по опазване на 40-годишната борова гора, за която имат подозрения, че ще бъде изсечена. Жителите на района неколкократно са пускали жалби до различни отговорни институции, за да изкажат недоволството и притесненията си за бъдещето на зеления пояс.

Важно е да се отбележи, че към настоящия момент до община Асеновград не е постъпила информация за строителство в нито един от имотите

Историята започва с поземлен имот № 99088.38.95, част от който попада в гористата местност. В Кадастралната карта на града целият имот с площ от 2800кв.м. се води като „Земеделска земя с право на ниско застрояване“. 

Жителите на квартала се усъмнили, че собственикът му има намерение да обработва част от имота си. Заради притеснението им гората да бъде засегната, те подали сигнал до РИОСВ-Пловдив, община Асеновград и Областни дирекция-„Земеделие“, РДНСК-Пловдив и Прокуратурата. Комисия направила оглед на поземлен имот № 99088.38.95 постановила решение, че част от него (с площ 1,650 дка) представлява гора по смисъла Закона за горите. А всяко изсичане на растителността се разглежда като незаконно, докато МОСВ не даде одобрение. 

TrafficNews се обърна към РИОСВ и ОДЗ, откъдето потвърдиха, че същата комисия ще се произнесе за промяна предназначението само на част от имота. Останалата площ, заета с дървесна растителност, следва да се стопанисва съгласно Закона за горите, който регламентира, че изсичане с цел строеж е незаконно.

От община Асеновград пък обясниха, че до момента не постъпило искане за отсичане на растителността от страна на собствениците. Ето част от кореспонденция с общината, изпратена до редакцията на TrafficNews:

"Извършена е проверка по казуса и е установено, че за посочената зона има одобрен ПУП – за промяна на предназначението му, като се образуват три урегулирани поземлени имота, с режим на застрояване – нискоетажно. Към настоящия момент обаче няма постъпило искане по надлежния ред от собствениците за премахване на растителност в земите им, в това число – и за отсичане на дървета. Изпълнителната агенция по горите също е извършила проверка по документи, относно статута на поземления имот. Инспекцията е потвърдила наличната информация, че същият е земеделска земя, пасище, частна собственост. От там обясняват, че при условие, че имотът е придобил характеристика на гора преди 01.03.1991 г., то собственикът може да поиска промяна на предназначението му по реда на чл.81 и чл.82 от Закона за горите и да го стопанисва, съгласно същия закон. Това е свързано с разделяне на имота, като тази част, която има характеристика на гора по смисъла на Закона за горите, следва да се обособи в самостоятелен имот и за него да се проведе процедура за промяна на предназначението му от земеделска в горска територия. Тази възможност обаче е в зависимост от волята на собственика. До настоящия момент в Изпълнителната агенция по горите не е постъпвала преписка, която да касае промяната на предназначението на поземления имот от земеделска в горска територия."

Особеното в случая е, че Комисията не се е произнесла за съседните 9 поземлени имота − частна собственост, които също са залесени от дървесна растителност, а по кадастър се водят „земеделска земя“

Друг смущаващ факт, на който жителите на кв. “Долни Воден“ се натъкнали, е, че боровата гора не попадат в границите на защитени територии съгласно Закона за биологичното разнообразие, част в правомощията на МОСВ. От РИОСВ-Пловдив потвърдиха, че гората не попада в "Натура 2000".

От страна на жителите отново последвала жалба до отговорните институции, след която е извършен оглед на терена от Регионална дирекция на горите – Пловдив. Предстои оттам да излязат с официално решение за въпросните имоти, водени по кадастър земеделски територии с право на нискоетажно строителство. Попадат ли всъщност и те в гора или не? Ще бъде ли поискана смяна на предназначение на поземлените имоти, ако те бъдат припознати като гора по смисъла на Закона за горите?  

Официалното решение на РДГ-Пловдив ще бъде предоставено както на Община Асеновград, така и на медията ни. Каква тежест ще има това решение обаче, предстои да разберем.